Název: Revitalizace Žehuňského rybníka
Objednatel: Kinský dal Borgo, a.s.
Termín: 2015 - 2018
Stupeň: studie proveditelnosti, DÚR, DPS, DSP
Referenční osoba: Ing. Jiří Žabka

Žehuňský rybník je největší rybník ve Středočeském kraji a devátý největší v České republice. Nachází se v okrese Kolín u vsi Žehuň mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou. Vodní plocha má rozlohu 258 ha. Rybník byl vybudován v letech 1492 až 1497 na řece Cidlině pravděpodobně z iniciativy krále Vladislava II.. Vybudováním rybníka došlo k částečnému zaplavení tehdy velmi frekventované stezky z Prahy do Kladska. V 16. století se podílel na opravě jeho hráze Jakub Krčín z Jelčan, který později vybudoval řadu jihočeských rybníků. Od doby vzniku Žehuňského rybníku není datována zmínka o jeho odbahnění. 

Žehuňský rybník má výrazně protáhlý tvar ve směru západ-východ. Ve východní přítokové části se řeka Cidlina větví na několik ramen a kanálů. Na jižní straně rybníka je vybudován obtokový kanál, vycházející z jezu ve Zbrani a končící na západě v Žehuni. Na jižním břehu přiléhají k rybníku Choťovice. Hráz rybníka v Žehuni slouží jako silnice. K severnímu břehu rybníka přiléhají plošně velké komplexy luk, další větší komplex luk je u Koreckého dvora v jihovýchodní části NPP. Při severní hranici NPP vede železniční trať Praha - Hradec Králové, na které leží železniční zastávka Choťovice.

Předmětem projektové dokumentace je návrh revitalizačních opatření, která úzce vycházejí z vyhodnocení plánu péče o NPP Žehuňský rybník a biologického průzkumu. 

V zájmovém území se nachází řada biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Revitalizace bude působit pozitivně zejména pro druhy živočichů a rostlin, které jsou vázány přímo na vodní prostředí. 

V  zátopě rybníka bylo zaměřeno cca 1,0 mil.m3 sedimentu. Cílem revitalizace Žehuňského rybníku je odbahnění (SO 01) zatím nikdy neodbahňované vodní plochy. Po odbahnění dojde ke zvětšení zásobního prostoru z 2.5 mil m3 na 3.0 mil m3 a samozřejmě také ke zlepšení kvality vody. Podstatou přístupu je, že bude odbahněna vrchní vrstva sedimentu, která slouží jako nekontrolovatelný zdroj živin, ve které se zdržují klidová stadia vodních květů sinic. Anaerobní (bezkyslíkaté) prostředí vytváří v horní části sedimentu v pozdním jaře, kdy se bahno prohřívá, zrychluje se bakteriální rozklad, kyslík se vyčerpává a do vody se uvolňuje fosfor, živina podporující růst fytoplanktonu (řas, sinic). Tuto vrchní vrstvu sedimentu je tedy bezpodmínečně nutné odtěžit. Z výše uvedeného důvodu bylo přikročeno k odbahnění celé plochy rybníka v minimální vrstvě 30 cm.

Dalším neméně důležitým cílem revitalizace je potlačení ruderálního charakteru a zlepšení struktury rákosin pro hnízdící druhy ptáků – vytváření tůní v rákosinách na přechodu do lučních porostů. 

Tyto plochy se nacházejí skoro po celém obvodu rybníku – v plánu péče o NPP Žehuňský rybník jsou označeny jako plochy 2a a 2c. Projekt počítá s prosvětlením rákosin a s vytvořením tůní v severní části rybníku (SO 04) a s tvorbou tůní, paralelních ramen, zvětšení vodní plochy ve východní přítokové části rybníku v ř.km 15,00-18,00 (SO 03).

Neodmyslitelnou součástí projektu je oprava hráze a funkčních objektů na rybníce. Dojde k opravě odlehčovacího stavidlového jezu zvaného „Šulka“, jehož funkcí je převod části povodňových průtoků odlehčovacím korytem do rybníka a snížení povodňových průtoků převáděných objektem ve Zbrani.  Dále dojde k opravě napouštěcího objektu ve Zbrani, který zajišťuje rozdělení průtoků do rybníka a do obtokového náhonu. Objekt tvoří pevný jez dlouhý 40,0 m u pravého břehu Cidliny, ke kterému jsou vlevo připojeny 2 stavidlové objekty. Dále bude v rámci projektu opravena lávka, která je jediným přístupem na lokalitu rákosin. Po lávce bude transportováno cca 50 tis. m3 sedimentu.

Stavba je rozdělena na 5 stavebních objektů, z nichž některé mají charakter oprav a udržovacích prací, případně terénních úprav.

SO 01 Odbahnění rybníka – odbahnění 479 937 m3  sedimentu kombinovaně tzv. „suchou cestou“ pomocí klasické techniky a „mokrou cestou“ pomocí sacích bagrů. Zátopa rybníka byla pracovně rozdělena na 4 sekce, které budou postupně odbahňovány v jednotlivých etapách. 

Sediment ze sekce č.1, která bude odbahňována „suchou cestou“, bude odvážen na mezideponii na pozemku p.č. 535/23 k.ú. Žehuň.  

Sediment ze sekcí č.2-4, které budou odbahňovány „mokrou cestou“, bude čerpán a odvodňován v odvodňovací laguně č.1 v k.ú.Žehuň. 

SO 02 Odvodňovací laguny – v rámci stavby budou vytvořeny 2 odvodňovací laguny. Laguna č.1 v k.ú. Žehuň a laguna č.2 v k.ú. Choťovice. Po dokončení odbahňovacích prací, budou laguny odstraněny a pozemky pod lagunami navráceny do původního stavu.

Odvodňovací laguna č.1 bude použita k odvodnění sedimentu, který bude do laguny čerpán z plochy rybníka sacími bagry v rámci odbahnění rybníka (SO 01).

Odvodňovací laguna č.2 bude použita k odvodnění sedimentu, který bude těžen klasickou výkopovou technologií v rákosinách v přítokové části nádrže (SO 03). Tento sediment bude mít velký podíl rostlinné složky (rákosin).  Sediment bude převážen z rákosin do laguny nákladními automobily.

Laguna č.1 bude mít plochu 7,0 ha a hrázky vysoké max. 5,0 m. Hrázky budou vytvořeny ze sejmuté ornice a z podorničí. Z ornice budou vytvořeny obvodové hráze, z podorničí se pak vytvoří hráze dělící.    

Laguna č.2 bude mít plochu 2,2 ha a hrázky vysoké max. 3,5 m. Hrázky budou vytvořeny pouze ze sejmuté ornice.  

Hrázky lagun budou pokryty netkanou geotextílií vyrobenou z recyklovaného polyesteru 300 g/m2 (např. geoNETEX M 300). Geotextílie bude tvořit ochrannou a separační vrstvu. Koruna a vzdušný líc obvodové hrázky budou zatravněny.  

SO 03 Revitalizace přítokové části nádrže v ř.km 15,00-18,00 – v rámci tohoto stavebního objektu budou realizovány terénní úpravy v přítokové části rybníka. Jedná se o terénní úpravy v podobě tůní, přírodě blízkých paralelních koryt, rozšíření ekotonálních mokřadních stanovišť. Výše uvedené terénní úpravy budou realizovány na pozemcích vedených jako vodní plocha – pozemky, které jsou součástí zátopy rybníka. 

Sediment z těchto vodních prvků (37 925 m3) bude odvážen nákladními automobily do odvodňovací laguny č.2 v k.ú. Choťovice.

SO 04 Tůně a rozčlenění rákosin – v rámci tohoto stavebního objektu dojde k rozčlenění rákosin severního okraje rybníka 13 tůněmi. Tůně budou realizovány uceleně na 3 lokalitách.  Realizací tůní bude dotčena parcela rybníka p.č.711 k.ú. Žehuň. Pouze u lokality č.2 bude částečně dotčena parcela 695/3 vedená jako ostatní plocha. 

Sediment z tůní v lokalitách č.1 a č.2 bude odvážen na mezideponii v k.ú. Žehuň a likvidován kompostováním (kompostování není součástí tohoto projektu).

Sediment z tůní v lokalitě č.3 bude odvážen na pozemek druhu orná půda p.č. 708/6 k.ú. Žehuň (1850 m3). Sediment bude rozprostřen ve vrstvě max. 10 cm a zaorán dle požadavku majitele pozemku.

V rámci stavebních objektů SO 01, 03 a 04 bude vytěženo 545 317 m3 sedimentu. Odvoz a likvidace sedimentu z lagun a z mezideponie je řešena v rámci samostatného projektu „Revitalizace Žehuňského rybníka – odvoz a likvidace sedimentu“ – není předmětem této projektové dokumentace. Sediment bude likvidován formou kompostace.

Pouze 1850 m3 sedimentu z SO 04 (lokalita č.3) bude uloženo jiným způsobem a to rozprostřením na orné půdě (p.č. 708/6 k.ú. Žehuň). Rozprostření sedimentu bude řešeno v rámci tohoto projektu.

SO 05 Oprava objektů

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k opravě:

05.1 Oprava návodního opevnění hráze a odpadního koryta pod spodní výpustí – rozebrání pruhu dlažby, znovu vydláždění a doplnění dlažby s vyklínováním a proštěrkováním ke koruně hráze, vyplnění kaveren a výmolů v dlažbě betonem, očištění dlažby tlakovou vodou a přespárování, stabilizace erodovaného svahu patkou z lomového kamene.

05.2 Oprava lávky – lávka je v havarijním stavu, proto dojde k její demolici a výstavbě nové lávky umístěné ve stejném profilu jako nyní. Přes lávku bude odváženo 37 925 m3 sedimentu z přítokové částí Žehuňského rybníka.

05.3 Oprava jezu ve Zbrani – oprava nápustného objektu náhonu a rybníka, oprava přelivu

05.4 Oprava rozdělovacího objektu Šulka – oprava degradovaných částí konstrukce, přespárování narušených částí zdiva, doplnění kamenné rovnaniny za objektem.

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality