Název: Revitalizace Žehuňského rybníka
Objednatel: Kinský dal Borgo, a.s.
Termín: 2015 - 2018
Stupeň: studie proveditelnosti, DÚR, DPS, DSP
Referenční osoba: Ing. Jiří Žabka

Žehuňský rybník je největší rybník ve Středočeském kraji a devátý největší v České republice. Nachází se v okrese Kolín u vsi Žehuň mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou. Vodní plocha má rozlohu 258 ha. Rybník byl vybudován v letech 1492 až 1497 na řece Cidlině pravděpodobně z iniciativy krále Vladislava II.. Vybudováním rybníka došlo k částečnému zaplavení tehdy velmi frekventované stezky z Prahy do Kladska. V 16. století se podílel na opravě jeho hráze Jakub Krčín z Jelčan, který později vybudoval řadu jihočeských rybníků. Od doby vzniku Žehuňského rybníku není datována zmínka o jeho odbahnění. 

Žehuňský rybník má výrazně protáhlý tvar ve směru západ-východ. Ve východní přítokové části se řeka Cidlina větví na několik ramen a kanálů. Na jižní straně rybníka je vybudován obtokový kanál, vycházející z jezu ve Zbrani a končící na západě v Žehuni. Na jižním břehu přiléhají k rybníku Choťovice. Hráz rybníka v Žehuni slouží jako silnice. K severnímu břehu rybníka přiléhají plošně velké komplexy luk, další větší komplex luk je u Koreckého dvora v jihovýchodní části NPP. Při severní hranici NPP vede železniční trať Praha - Hradec Králové, na které leží železniční zastávka Choťovice.

Předmětem projektové dokumentace je návrh revitalizačních opatření, která úzce vycházejí z vyhodnocení plánu péče o NPP Žehuňský rybník a biologického průzkumu. 

V zájmovém území se nachází řada biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Revitalizace bude působit pozitivně zejména pro druhy živočichů a rostlin, které jsou vázány přímo na vodní prostředí. 

V  zátopě rybníka bylo zaměřeno cca 1,0 mil.m3 sedimentu. Cílem revitalizace Žehuňského rybníku je odbahnění (SO 01) zatím nikdy neodbahňované vodní plochy. Po odbahnění dojde ke zvětšení zásobního prostoru z 2.5 mil m3 na 3.0 mil m3 a samozřejmě také ke zlepšení kvality vody. Podstatou přístupu je, že bude odbahněna vrchní vrstva sedimentu, která slouží jako nekontrolovatelný zdroj živin, ve které se zdržují klidová stadia vodních květů sinic. Anaerobní (bezkyslíkaté) prostředí vytváří v horní části sedimentu v pozdním jaře, kdy se bahno prohřívá, zrychluje se bakteriální rozklad, kyslík se vyčerpává a do vody se uvolňuje fosfor, živina podporující růst fytoplanktonu (řas, sinic). Tuto vrchní vrstvu sedimentu je tedy bezpodmínečně nutné odtěžit. Z výše uvedeného důvodu bylo přikročeno k odbahnění celé plochy rybníka v minimální vrstvě 30 cm.

Dalším neméně důležitým cílem revitalizace je potlačení ruderálního charakteru a zlepšení struktury rákosin pro hnízdící druhy ptáků – vytváření tůní v rákosinách na přechodu do lučních porostů. 

Tyto plochy se nacházejí skoro po celém obvodu rybníku – v plánu péče o NPP Žehuňský rybník jsou označeny jako plochy 2a a 2c. Projekt počítá s prosvětlením rákosin a s vytvořením tůní v severní části rybníku (SO 04) a s tvorbou tůní, paralelních ramen, zvětšení vodní plochy ve východní přítokové části rybníku v ř.km 15,00-18,00 (SO 03).

Neodmyslitelnou součástí projektu je oprava hráze a funkčních objektů na rybníce. Dojde k opravě odlehčovacího stavidlového jezu zvaného „Šulka“, jehož funkcí je převod části povodňových průtoků odlehčovacím korytem do rybníka a snížení povodňových průtoků převáděných objektem ve Zbrani.  Dále dojde k opravě napouštěcího objektu ve Zbrani, který zajišťuje rozdělení průtoků do rybníka a do obtokového náhonu. Objekt tvoří pevný jez dlouhý 40,0 m u pravého břehu Cidliny, ke kterému jsou vlevo připojeny 2 stavidlové objekty. Dále bude v rámci projektu opravena lávka, která je jediným přístupem na lokalitu rákosin. Po lávce bude transportováno cca 50 tis. m3 sedimentu.

Stavba je rozdělena na 5 stavebních objektů, z nichž některé mají charakter oprav a udržovacích prací, případně terénních úprav.

SO 01 Odbahnění rybníka – odbahnění 479 937 m3  sedimentu kombinovaně tzv. „suchou cestou“ pomocí klasické techniky a „mokrou cestou“ pomocí sacích bagrů. Zátopa rybníka byla pracovně rozdělena na 4 sekce, které budou postupně odbahňovány v jednotlivých etapách. 

Sediment ze sekce č.1, která bude odbahňována „suchou cestou“, bude odvážen na mezideponii na pozemku p.č. 535/23 k.ú. Žehuň.  

Sediment ze sekcí č.2-4, které budou odbahňovány „mokrou cestou“, bude čerpán a odvodňován v odvodňovací laguně č.1 v k.ú.Žehuň. 

SO 02 Odvodňovací laguny – v rámci stavby budou vytvořeny 2 odvodňovací laguny. Laguna č.1 v k.ú. Žehuň a laguna č.2 v k.ú. Choťovice. Po dokončení odbahňovacích prací, budou laguny odstraněny a pozemky pod lagunami navráceny do původního stavu.

Odvodňovací laguna č.1 bude použita k odvodnění sedimentu, který bude do laguny čerpán z plochy rybníka sacími bagry v rámci odbahnění rybníka (SO 01).

Odvodňovací laguna č.2 bude použita k odvodnění sedimentu, který bude těžen klasickou výkopovou technologií v rákosinách v přítokové části nádrže (SO 03). Tento sediment bude mít velký podíl rostlinné složky (rákosin).  Sediment bude převážen z rákosin do laguny nákladními automobily.

Laguna č.1 bude mít plochu 7,0 ha a hrázky vysoké max. 5,0 m. Hrázky budou vytvořeny ze sejmuté ornice a z podorničí. Z ornice budou vytvořeny obvodové hráze, z podorničí se pak vytvoří hráze dělící.    

Laguna č.2 bude mít plochu 2,2 ha a hrázky vysoké max. 3,5 m. Hrázky budou vytvořeny pouze ze sejmuté ornice.  

Hrázky lagun budou pokryty netkanou geotextílií vyrobenou z recyklovaného polyesteru 300 g/m2 (např. geoNETEX M 300). Geotextílie bude tvořit ochrannou a separační vrstvu. Koruna a vzdušný líc obvodové hrázky budou zatravněny.  

SO 03 Revitalizace přítokové části nádrže v ř.km 15,00-18,00 – v rámci tohoto stavebního objektu budou realizovány terénní úpravy v přítokové části rybníka. Jedná se o terénní úpravy v podobě tůní, přírodě blízkých paralelních koryt, rozšíření ekotonálních mokřadních stanovišť. Výše uvedené terénní úpravy budou realizovány na pozemcích vedených jako vodní plocha – pozemky, které jsou součástí zátopy rybníka. 

Sediment z těchto vodních prvků (37 925 m3) bude odvážen nákladními automobily do odvodňovací laguny č.2 v k.ú. Choťovice.

SO 04 Tůně a rozčlenění rákosin – v rámci tohoto stavebního objektu dojde k rozčlenění rákosin severního okraje rybníka 13 tůněmi. Tůně budou realizovány uceleně na 3 lokalitách.  Realizací tůní bude dotčena parcela rybníka p.č.711 k.ú. Žehuň. Pouze u lokality č.2 bude částečně dotčena parcela 695/3 vedená jako ostatní plocha. 

Sediment z tůní v lokalitách č.1 a č.2 bude odvážen na mezideponii v k.ú. Žehuň a likvidován kompostováním (kompostování není součástí tohoto projektu).

Sediment z tůní v lokalitě č.3 bude odvážen na pozemek druhu orná půda p.č. 708/6 k.ú. Žehuň (1850 m3). Sediment bude rozprostřen ve vrstvě max. 10 cm a zaorán dle požadavku majitele pozemku.

V rámci stavebních objektů SO 01, 03 a 04 bude vytěženo 545 317 m3 sedimentu. Odvoz a likvidace sedimentu z lagun a z mezideponie je řešena v rámci samostatného projektu „Revitalizace Žehuňského rybníka – odvoz a likvidace sedimentu“ – není předmětem této projektové dokumentace. Sediment bude likvidován formou kompostace.

Pouze 1850 m3 sedimentu z SO 04 (lokalita č.3) bude uloženo jiným způsobem a to rozprostřením na orné půdě (p.č. 708/6 k.ú. Žehuň). Rozprostření sedimentu bude řešeno v rámci tohoto projektu.

SO 05 Oprava objektů

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k opravě:

05.1 Oprava návodního opevnění hráze a odpadního koryta pod spodní výpustí – rozebrání pruhu dlažby, znovu vydláždění a doplnění dlažby s vyklínováním a proštěrkováním ke koruně hráze, vyplnění kaveren a výmolů v dlažbě betonem, očištění dlažby tlakovou vodou a přespárování, stabilizace erodovaného svahu patkou z lomového kamene.

05.2 Oprava lávky – lávka je v havarijním stavu, proto dojde k její demolici a výstavbě nové lávky umístěné ve stejném profilu jako nyní. Přes lávku bude odváženo 37 925 m3 sedimentu z přítokové částí Žehuňského rybníka.

05.3 Oprava jezu ve Zbrani – oprava nápustného objektu náhonu a rybníka, oprava přelivu

05.4 Oprava rozdělovacího objektu Šulka – oprava degradovaných částí konstrukce, přespárování narušených částí zdiva, doplnění kamenné rovnaniny za objektem.

Aktuálně

6. 11. 2023
18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

Všechny aktuality