- projektová a inženýrská činnost
- dotační a projektový management
- akreditovaná konzultační a poradenská činnost
- studie proveditelnosti, odborné analýzy a koncepce
- odborné technické, autorské a biologické dozory při realizaci staveb
- biologická hodnocení, průzkumy a expertízy, posuzování vlivů na životní prostředí


V případě úspěšné akceptace žádosti Vám bude většina finančních prostředků nutných pro naši činnost proplacena při uvolnění dotace. Výdaje na naše služby jsou totiž uznatelným nákladem v rámci většiny aktuálních dotačních programů.

 

Obvyklé kroky při přípravě a realizaci typického dotačního projektu:

 • setkání s investorem
 • námět na projekt
 • terénní průzkumy
 • biologická hodnocení
 • majetkoprávní vypořádání
 • studie proveditelnosti
 • projektová dokumentace pro územní řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • zajištění průběhu územního a stavebního řízení
 • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zpracování žádosti o dotaci a její podání
 • komunikace se správcem dotačního programu
 • projektová dokumentace pro provádění stavby
 • organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby
 • vlastní realizace
 • kontinuální administrace dotačního procesu
 • autorský, technický, případně biologický dozor
 • zajištění povinných propagačních opatření
 • dokumentace skutečného provedení
 • kolaudace stavby
 • závěrečné vyhodnocení akce

 

 


Společnost ENVICONS má ve výše uvedených rozsáhlé zkušenosti a dokáže díky nim být garantem úspěchu Vaší žádosti o dotaci u projektů, jejichž projektovou přípravu sama zajišťuje. S ohledem na to, že stávající jednatel společnosti se přímo podílel na nastavení současně platného procesu administrace a na aktuálních hodnotících kritériích projektů Operačního programu Životní prostředí, je zřejmé, že služby poskytované společností ENVICONS jsou s tímto procesem a kritérii v souladu.

Drtivá většina investorů nedisponuje vlastním aparátem a ani zkušenostmi pro úspěšné získání dotace. Navíc obvyklý, těžkopádný a neefektivní způsob řešení vede k tomu, že si investor na toto spektrum činností obvykle najímá minimálně 5 – 7 dodavatelů, což vždy přináší problémy s koordinací jednotlivých kroků, které musí časově a logicky navazovat. V neposlední řadě to znamená relativně vysoké celkové náklady a časové ztráty. Při spolupráci s naší společností Vás i v případě neúspěšné žádosti z jakéhokoli důvodu (např. při nevypsání konkrétního programu) poskytnuté služby budou stát méně, než režijní náklady vynaložené na dosavadní přípravu.

 

     

Společnost ENVICONS standardně zajišťuje veškeré uvedené služby kromě stavebních prací. V principu to pro investory vždy znamená záruku rychlého a efektivního průběhu, jakož i finančních úspor. Na spokojenosti zákazníků je postaveno dobré jméno společnosti.

 

     

 

Aktuálně

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

Všechny aktuality