Název: Obec Chotěšice – víceúčelová nádrž
Objednatel: Obec Chotěšice
Termín: 2017 - 2018
Stupeň: DÚR, DPS, DSP
Referenční osoba: Tomáš Peřina, starosta

Dokumentace se zabývá návrhem výstavby nové víceúčelové malé vodní nádrže. Potřeba nádrže vychází primárně z nutnosti zadržení vody v krajině, retenční funkce, nalepšování vodního režimu v dané lokalitě a zmenšování dopadu erozního efektu z okolních zemědělských pozemků na vodní tok. 

Na základě výsledku IGP-průzkumu byla zvolena konstrukce homogenní zemní hráze. Výstavba tělesa hráze bude standardně probíhat v hutněných vrstvách po 0,2 m.  Maximální výška hráze je 2.9 m. Návodní svah hráze bude ve sklonu 1:2,5 a bude opevněn kamennou rovnaninou proti účinku větrových vln. Vzdušní líc bude proveden ve sklonu 1:4, bude opatřen patním drénem pro odvod průsakových vod, a bude zatravněný. Koruna hráze o šířce 3 m bude také zatravněna. V koruně bude osazen bezpečnostní přeliv o šířce 26 m opevněný kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Odpadové koryto bezpečnostního přelivu vedené  po vzdušním lící hráze bude opevněné velikými kameny uloženými na štět s prosypáním netříděným kamenivem. Součástí hráze bude výpustné zařízení opatřené lávkou, schody a zpevněnou plochou pro obsluhu a dále potrubí vypouštěcího objektu, které bude obetonované v celé délce a ukončené kamennou zavazovací zdí. Na konce vypouštěcího potrubí pod zídkou bude koryto svodnice opevněno kamenným záhozem pro disipaci energie a zajištění stability koryta pod hrází.

V místě nad vlastní nádrží bude umístěna jedna průtočná sedimentační tůň a dvě neprůtočné biotopové tůně. 

Sedimentační tůň svým charakterem a objemem výrazně ovlivní přínos splavenin - hlavně orné půdy z okolních pozemků při zvýšených průtocích. Nádrž nebude opatřena výpustným zařízením, a veškeré běžné průtoky budou převedeny opevněným průlehem v tělese hráze. Převod zvýšených průtoků bude převeden nejprve průlehem a u průtoků větších než Q1 začne docházet k přelévání tůně a bude volně svedena do nádrže.

Původní prizmatické koryto svodnice mezi sedimentační tůní a nádrží bude zasypáno hutněnou jílovou zeminou. Na opevněný průleh sedimentační tůně bude navazovat nově vymodelované přírodě blízké koryto s mokřadní zónou.

Aktuálně

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

Všechny aktuality