Název: Obec Chotěšice – víceúčelová nádrž
Objednatel: Obec Chotěšice
Termín: 2017 - 2018
Stupeň: DÚR, DPS, DSP
Referenční osoba: Tomáš Peřina, starosta

Dokumentace se zabývá návrhem výstavby nové víceúčelové malé vodní nádrže. Potřeba nádrže vychází primárně z nutnosti zadržení vody v krajině, retenční funkce, nalepšování vodního režimu v dané lokalitě a zmenšování dopadu erozního efektu z okolních zemědělských pozemků na vodní tok. 

Na základě výsledku IGP-průzkumu byla zvolena konstrukce homogenní zemní hráze. Výstavba tělesa hráze bude standardně probíhat v hutněných vrstvách po 0,2 m.  Maximální výška hráze je 2.9 m. Návodní svah hráze bude ve sklonu 1:2,5 a bude opevněn kamennou rovnaninou proti účinku větrových vln. Vzdušní líc bude proveden ve sklonu 1:4, bude opatřen patním drénem pro odvod průsakových vod, a bude zatravněný. Koruna hráze o šířce 3 m bude také zatravněna. V koruně bude osazen bezpečnostní přeliv o šířce 26 m opevněný kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Odpadové koryto bezpečnostního přelivu vedené  po vzdušním lící hráze bude opevněné velikými kameny uloženými na štět s prosypáním netříděným kamenivem. Součástí hráze bude výpustné zařízení opatřené lávkou, schody a zpevněnou plochou pro obsluhu a dále potrubí vypouštěcího objektu, které bude obetonované v celé délce a ukončené kamennou zavazovací zdí. Na konce vypouštěcího potrubí pod zídkou bude koryto svodnice opevněno kamenným záhozem pro disipaci energie a zajištění stability koryta pod hrází.

V místě nad vlastní nádrží bude umístěna jedna průtočná sedimentační tůň a dvě neprůtočné biotopové tůně. 

Sedimentační tůň svým charakterem a objemem výrazně ovlivní přínos splavenin - hlavně orné půdy z okolních pozemků při zvýšených průtocích. Nádrž nebude opatřena výpustným zařízením, a veškeré běžné průtoky budou převedeny opevněným průlehem v tělese hráze. Převod zvýšených průtoků bude převeden nejprve průlehem a u průtoků větších než Q1 začne docházet k přelévání tůně a bude volně svedena do nádrže.

Původní prizmatické koryto svodnice mezi sedimentační tůní a nádrží bude zasypáno hutněnou jílovou zeminou. Na opevněný průleh sedimentační tůně bude navazovat nově vymodelované přírodě blízké koryto s mokřadní zónou.

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality