Název: Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k. ú. Ostřetín a v k.ú. Vysoká u Holic
Objednatel: Obec Ostřetín
Termín: 2013 - 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: Miloš Vlasák, starosta obce

Návrh opatření a základních parametrů staveb


Návrh  opatření  a  základních  parametrů  staveb  hodnotí  současný  stav  území  a  popisuje 
navrhovaná  opatření.  Důraz  je  kladen  zejména  na  jejich  účel.  Hodnoceno  je  také  komplexní 
působení  jednotlivých  opatření  a  to  zejména  s ohledem  na  jejich  uspořádání  v rámci povodí. 
Zároveň jsou v této kapitole  jednotlivá opatření dimenzována, k čemuž  byly použity tři přístupy. 
V prvním případě jsou parametry opatření stanoveny na základě požadovaného efektu, tj. jaké 
má mít opatření rozměry, aby naplnilo svůj účel.  Typicky se jedná například o kapacitu koryta, 
aby  převedlo  požadovaný  průtok,  velikost  retenčního  prostoru, aby dostatečně transformoval povodeň  apod. Ve druhém případě byly parametry voleny tak, aby bylo opatření funkční (například šířka revitalizačního pásu, dělení průtoků, management splavenin). V případě třetím je opatření koncipováno tak, aby vhodně zapadlo  do  krajiny, a to jak po stránce estetické, tak funkční (výška hrází poldrů, sklon svahů valů). Odstavce věnující se projekčním parametrům se skládají z textové části doplněné o fotografie, ilustrační fotografie či nákresy ideového řešení. Dle potřeby  jsou pak  parametry prověřeny na základě hydrotechnických výpočtů (viz další kapitola). 
Parametry jednotlivých opatření jsou navrhovány tak, aby:
- byl zajištěn maximální nebo přiměřený efekt opatření
- opatření nepůsobilo krajině rušivě (například aby hráze nebyly příliš vysoké)
- existovala ekonomická efektivita opatření 
- bylo dotčeno co nejmenší nebo přiměřené množství vlastníků
- nevznikly zásadní střety s ochranou přírody a krajiny
- odpovídaly technickým normám
- byly proveditelné

 

file ico
limpr.pdf (PDF, 6847 kB)

Aktuálně

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

Všechny aktuality