Název: Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k. ú. Ostřetín a v k.ú. Vysoká u Holic
Objednatel: Obec Ostřetín
Termín: 2013 - 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: Miloš Vlasák, starosta obce

Návrh opatření a základních parametrů staveb


Návrh  opatření  a  základních  parametrů  staveb  hodnotí  současný  stav  území  a  popisuje 
navrhovaná  opatření.  Důraz  je  kladen  zejména  na  jejich  účel.  Hodnoceno  je  také  komplexní 
působení  jednotlivých  opatření  a  to  zejména  s ohledem  na  jejich  uspořádání  v rámci povodí. 
Zároveň jsou v této kapitole  jednotlivá opatření dimenzována, k čemuž  byly použity tři přístupy. 
V prvním případě jsou parametry opatření stanoveny na základě požadovaného efektu, tj. jaké 
má mít opatření rozměry, aby naplnilo svůj účel.  Typicky se jedná například o kapacitu koryta, 
aby  převedlo  požadovaný  průtok,  velikost  retenčního  prostoru, aby dostatečně transformoval povodeň  apod. Ve druhém případě byly parametry voleny tak, aby bylo opatření funkční (například šířka revitalizačního pásu, dělení průtoků, management splavenin). V případě třetím je opatření koncipováno tak, aby vhodně zapadlo  do  krajiny, a to jak po stránce estetické, tak funkční (výška hrází poldrů, sklon svahů valů). Odstavce věnující se projekčním parametrům se skládají z textové části doplněné o fotografie, ilustrační fotografie či nákresy ideového řešení. Dle potřeby  jsou pak  parametry prověřeny na základě hydrotechnických výpočtů (viz další kapitola). 
Parametry jednotlivých opatření jsou navrhovány tak, aby:
- byl zajištěn maximální nebo přiměřený efekt opatření
- opatření nepůsobilo krajině rušivě (například aby hráze nebyly příliš vysoké)
- existovala ekonomická efektivita opatření 
- bylo dotčeno co nejmenší nebo přiměřené množství vlastníků
- nevznikly zásadní střety s ochranou přírody a krajiny
- odpovídaly technickým normám
- byly proveditelné

 

file ico
limpr.pdf (PDF, 6847 kB)

Aktuálně

6. 11. 2023
18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

Všechny aktuality