Název: Obec Úlibice, protipovodňová ochrana
Objednatel: Obec Úlibice
Termín: 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: PhDr. Michal Kovář, starosta obce

Koncepce protipovodňové ochrany

Rozsah protipovodňových opatření je primárně dán cílovou úrovní protipovodňové ochrany, která byla stanovena na Q50. To znamená, že při Q50 nebude vůbec docházet k ohrožení zástavby. K rozlivům vody z koryta mimo vlastní zástavbu však docházet může a bude.

K zajištění protipovodňové ochrany jsou primárně navrhovány dva způsoby uvedené níže. Návrh byl vypracován zejména jako podklad pro aktualizaci územního plánu obce v odpovídající podrobnosti.

 

Zkapacitnění koryta Úlibického potoka v intravilánu Úlibic

Na základě analýzy povodňového ohrožení byly identifikovány problematické, málo kapacitní úseky či nekapacitní příčné objekty. Tyto lokality jsou řešeny ideovým návrhem. Výsledkem je soubor opatření vedoucí ke zkapacitnění koryta na Q50. Opatření má samozřejmě vliv i na větší povodně, kdy dochází k podstatnému snížení hladiny vůči současnému stavu.

 

Transformace povodně poldrem Páleník

Druhý přístup spočívá v transformaci povodně Q50 na bezeškodný průtok obcí. Tento průtok byl stanoven na 21,8 m3.s-1, s určitou bezpečností rezervou je možno hovořit o 21,0 m3.s-1. K zajištění potřebné transformace je třeba retenční objem přibližně 100 000 m3 (13 % objemu celé povodně).

Maximální účinnost poldru je při Q50. S klesající velikostí povodně transformační účinek klesá, povodně menší než Q10 nejsou poldrem ovlivňovány vůbec. Tento přístup plně respektuje korytotvorný vývoj vodního toku ve volné krajině a zároveň je využívána přirozená transformační funkce nivy. Poldr bude transformovat i povodně větší než je návrhová.

V případě, že bude zkapacitnění koryta v intravilánu Úlibic realizováno v časovém horizontu před výstavbou poldru a přesto bude zájem na vybudování retenční nádrže, pak by měla probíhat transformace z Q100 na Q50 (tedy kapacita koryta v intravilánu). 

file ico
4.1.schema_ppo.pdf (PDF, 2573 kB)

Aktuálně

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

Finále Adapterra Awards 2023

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

Všechny aktuality