Název: Obec Úlibice, protipovodňová ochrana
Objednatel: Obec Úlibice
Termín: 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: PhDr. Michal Kovář, starosta obce

Koncepce protipovodňové ochrany

Rozsah protipovodňových opatření je primárně dán cílovou úrovní protipovodňové ochrany, která byla stanovena na Q50. To znamená, že při Q50 nebude vůbec docházet k ohrožení zástavby. K rozlivům vody z koryta mimo vlastní zástavbu však docházet může a bude.

K zajištění protipovodňové ochrany jsou primárně navrhovány dva způsoby uvedené níže. Návrh byl vypracován zejména jako podklad pro aktualizaci územního plánu obce v odpovídající podrobnosti.

 

Zkapacitnění koryta Úlibického potoka v intravilánu Úlibic

Na základě analýzy povodňového ohrožení byly identifikovány problematické, málo kapacitní úseky či nekapacitní příčné objekty. Tyto lokality jsou řešeny ideovým návrhem. Výsledkem je soubor opatření vedoucí ke zkapacitnění koryta na Q50. Opatření má samozřejmě vliv i na větší povodně, kdy dochází k podstatnému snížení hladiny vůči současnému stavu.

 

Transformace povodně poldrem Páleník

Druhý přístup spočívá v transformaci povodně Q50 na bezeškodný průtok obcí. Tento průtok byl stanoven na 21,8 m3.s-1, s určitou bezpečností rezervou je možno hovořit o 21,0 m3.s-1. K zajištění potřebné transformace je třeba retenční objem přibližně 100 000 m3 (13 % objemu celé povodně).

Maximální účinnost poldru je při Q50. S klesající velikostí povodně transformační účinek klesá, povodně menší než Q10 nejsou poldrem ovlivňovány vůbec. Tento přístup plně respektuje korytotvorný vývoj vodního toku ve volné krajině a zároveň je využívána přirozená transformační funkce nivy. Poldr bude transformovat i povodně větší než je návrhová.

V případě, že bude zkapacitnění koryta v intravilánu Úlibic realizováno v časovém horizontu před výstavbou poldru a přesto bude zájem na vybudování retenční nádrže, pak by měla probíhat transformace z Q100 na Q50 (tedy kapacita koryta v intravilánu). 

file ico
4.1.schema_ppo.pdf (PDF, 2573 kB)

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality