Název: Rybí přechod Mladkov, ř. km 89,064
Objednatel: Martin Bříza
Termín: 2012 - 2014
Stupeň: DUR, DSP, DPS, komplexní dotační zajištění, autorský a technický dozor
Referenční osoba: Martin Bříza

Návrhu rybího přechodu předcházely velmi podrobné analýzy, které umožnily nastavení cílených 
projekčních  paramerů respektující  dané  podmínky  a  nároky  všech  druhů ryb  (včetně kriticky 
ohrožených),  které  se  v  tomto  úseku  Tiché  Orlice  vysktytují. 
Návrh  přírodě blízkého  rybího  přechodu  zcela  respektuje  migrační  (plavecké)  schopnosti 
konkrétních  zjištěných  druhů ryb. Lokalizace vstupu do rybího přechodu umožňuje vzhledem k hydraulickým podmínkám podjezí snadné nalezení této migrační trasy rybami. Výstup z rybího přechodu umožňuje parciální migraci do pravostranného přítoku, což je jedním z doporučení závěrečné zprávy „KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ TOKU TICHÉ ORLICE  (EVL)  SE  ZAMĚŘENÍM  NA  VÝSKYT  MIHULE  POTOČNÍ“,  kterou  vypracoval  RNDr. Josef  Křížek  –  L.I.F.E.,  Laboratoř ichtyologie  a  ekologie  ryb.  Tento  průzkum  byl  proveden na základě zadání Krajského úřadu Pardubického kraje.

Vybudování rybího přechodu spočívalo v následujících činnostech: 
1.  vybudování dočasného sjezdu z lomového kamene s obtokem 2 x DN 600, zajímkování a 
ohrázkování stavební jámy, pokácení 9 ks stromů
2.  zaberanění štětové stěny na hloubku 4 m od dna koryta v nadjezí, vyrovnání a stabilizace 
„koruny jezu“ betonovým stabilizačním prahem s rozměrem 0,6 x 1,2 m, 
3.  odbourání pravobřežní části jezové konstrukce, zemní práce 
4.  betonová konstrukce žlabu rybího přechodu C30/37, XF3 
5.  doplnění stávající jezové konstrukce a navázání na stávající terén, opevnění dna 
a břehů
6.  jednotlivé příčné řady kamenů včetněštětování dna rybího přechodu 
7.  zrušení zajímkování a vytvoření těsnícího koberce na výstupu z rybího přechodu 

Parametry rybího přechodu 
• celková plocha rybího přechodu 68 m2
• celková délka rybího přechodu 35,0 m 
• světlost koryta rybího přechodu š.1,05 x hl.0,75 m 
• světlost vstupu do R.P. š.0,5 x hl.0,75 m
• světlost výstupu do R.P. š.1,57 x hl.0,75 m 
• rozdíl hladin 2,2 m 
• návrhový průtok korytem R.P.   QN= 0,3 m3/s 
• úroveň hladiny na vstupu do R.P.   HN= 495,65 m n. m. 
• úroveň hladiny na výstupu z R.P.   HN= 497,87 m n. m. 
• rozdíl hladin jezu     ∆H= 2,22 m 
• rozdíl hladin mezi tůněmi    ∆h= 0,123 m 
• světlá šířka koryta R.P.    b= 1,05 m 
• celková šířka mezer mezi přehrážkami  bm= 0,3 m 
• počet mezer mezi přehrážkami   2 ks 
• počet přehrážek (řad kamenů)   17 ks   
• délka tůně(bazénu)     1,8 m 
• rychlost na vstupu do R.P.    vvs= 1,0 m/s 
• rychlost na výstupu z R.P.    vvy= 0,36m/s 
• střední rychlost v tůních    vs= 0,57 m/s 
• maximální rychlost v mezerách   vmax= 1,5 m/s   
• podélný sklon koryta R.P.    i= 6,6 % 
 

img_8161w.jpgimg_7239w.jpgimg_7248w.jpgimg_7249w.jpg

Aktuálně

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

Finále Adapterra Awards 2023

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

Všechny aktuality