Název: Rybí přechod Mladkov, ř. km 89,064
Objednatel: Martin Bříza
Termín: 2012 - 2014
Stupeň: DUR, DSP, DPS, komplexní dotační zajištění, autorský a technický dozor
Referenční osoba: Martin Bříza

Návrhu rybího přechodu předcházely velmi podrobné analýzy, které umožnily nastavení cílených 
projekčních  paramerů respektující  dané  podmínky  a  nároky  všech  druhů ryb  (včetně kriticky 
ohrožených),  které  se  v  tomto  úseku  Tiché  Orlice  vysktytují. 
Návrh  přírodě blízkého  rybího  přechodu  zcela  respektuje  migrační  (plavecké)  schopnosti 
konkrétních  zjištěných  druhů ryb. Lokalizace vstupu do rybího přechodu umožňuje vzhledem k hydraulickým podmínkám podjezí snadné nalezení této migrační trasy rybami. Výstup z rybího přechodu umožňuje parciální migraci do pravostranného přítoku, což je jedním z doporučení závěrečné zprávy „KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ TOKU TICHÉ ORLICE  (EVL)  SE  ZAMĚŘENÍM  NA  VÝSKYT  MIHULE  POTOČNÍ“,  kterou  vypracoval  RNDr. Josef  Křížek  –  L.I.F.E.,  Laboratoř ichtyologie  a  ekologie  ryb.  Tento  průzkum  byl  proveden na základě zadání Krajského úřadu Pardubického kraje.

Vybudování rybího přechodu spočívalo v následujících činnostech: 
1.  vybudování dočasného sjezdu z lomového kamene s obtokem 2 x DN 600, zajímkování a 
ohrázkování stavební jámy, pokácení 9 ks stromů
2.  zaberanění štětové stěny na hloubku 4 m od dna koryta v nadjezí, vyrovnání a stabilizace 
„koruny jezu“ betonovým stabilizačním prahem s rozměrem 0,6 x 1,2 m, 
3.  odbourání pravobřežní části jezové konstrukce, zemní práce 
4.  betonová konstrukce žlabu rybího přechodu C30/37, XF3 
5.  doplnění stávající jezové konstrukce a navázání na stávající terén, opevnění dna 
a břehů
6.  jednotlivé příčné řady kamenů včetněštětování dna rybího přechodu 
7.  zrušení zajímkování a vytvoření těsnícího koberce na výstupu z rybího přechodu 

Parametry rybího přechodu 
• celková plocha rybího přechodu 68 m2
• celková délka rybího přechodu 35,0 m 
• světlost koryta rybího přechodu š.1,05 x hl.0,75 m 
• světlost vstupu do R.P. š.0,5 x hl.0,75 m
• světlost výstupu do R.P. š.1,57 x hl.0,75 m 
• rozdíl hladin 2,2 m 
• návrhový průtok korytem R.P.   QN= 0,3 m3/s 
• úroveň hladiny na vstupu do R.P.   HN= 495,65 m n. m. 
• úroveň hladiny na výstupu z R.P.   HN= 497,87 m n. m. 
• rozdíl hladin jezu     ∆H= 2,22 m 
• rozdíl hladin mezi tůněmi    ∆h= 0,123 m 
• světlá šířka koryta R.P.    b= 1,05 m 
• celková šířka mezer mezi přehrážkami  bm= 0,3 m 
• počet mezer mezi přehrážkami   2 ks 
• počet přehrážek (řad kamenů)   17 ks   
• délka tůně(bazénu)     1,8 m 
• rychlost na vstupu do R.P.    vvs= 1,0 m/s 
• rychlost na výstupu z R.P.    vvy= 0,36m/s 
• střední rychlost v tůních    vs= 0,57 m/s 
• maximální rychlost v mezerách   vmax= 1,5 m/s   
• podélný sklon koryta R.P.    i= 6,6 % 
 

img_8161w.jpgimg_7239w.jpgimg_7248w.jpgimg_7249w.jpg

Aktuálně

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

Všechny aktuality