Název: Městys Včelákov, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Městys Včelákov
Termín: 2012
Stupeň: Studie proveditelnosti, komplexní dotační zajištění
Referenční osoba: Monika Vacková, starosta městyse

Předmětem díla je vyhotovení analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území městyse Včelákov. Hodnocené území spadá do povodí významného toku Ležák (v říčních km 26,750 – 27,800) a jeho levostranných přítoků Bystřičky a Babákovského potoka a jejich přítoků na katastrálních územích Včelákov, Příkrakov a Babákov. Malá jižní část území spadá do povodí významného toku Chrudimky.

Dokumentace obsahuje část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh komplexu protipovodňových a revitalizačních zásahů a část návrhovou, ve kterém je předložen rámec vodohospodářského řešení, společně se základními parametry a hydrotechnickými výpočty.

V území je navrženo celkem 31 biologických, biotechnických a technických opatření (některá ve variantách). Situována jsou jak v intravilánech obcí, tak i v extravilánu.

Koncepce zohledňuje následující níže uvedené principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivé zásahy fungovaly v komplexu. Opatření v intravilánu jsou řešena zkapacitněním a dílčí zpřírodněním koryta, popřípadě lokální ochranou nemovitostí či rekonstrukcí nevyhovujících objektů na toku. V intravilánu i extravilánu jsou dále navrhována opatření k celkovému zlepšení stavu životního prostředí bez přímé návaznosti na protipovodňovou ochranu, tj. tvorba hodnotných vodních ploch, ochrana či obnova cenných biotopů.

Na půdních blocích, kde se vyskytují podmínky k rozvoji vodní eroze v nepřípustném rozsahu, je zpracována koncepce protierozní ochrany.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými subjekty a orgány státní správy i s dotčenými vlastníky pozemků. Realizovatelnost zásahů pak vyhodnocuje závěrečná kapitola územních limitů.

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality