Název: Městys Včelákov, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Městys Včelákov
Termín: 2012
Stupeň: Studie proveditelnosti, komplexní dotační zajištění
Referenční osoba: Monika Vacková, starosta městyse

Předmětem díla je vyhotovení analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území městyse Včelákov. Hodnocené území spadá do povodí významného toku Ležák (v říčních km 26,750 – 27,800) a jeho levostranných přítoků Bystřičky a Babákovského potoka a jejich přítoků na katastrálních územích Včelákov, Příkrakov a Babákov. Malá jižní část území spadá do povodí významného toku Chrudimky.

Dokumentace obsahuje část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh komplexu protipovodňových a revitalizačních zásahů a část návrhovou, ve kterém je předložen rámec vodohospodářského řešení, společně se základními parametry a hydrotechnickými výpočty.

V území je navrženo celkem 31 biologických, biotechnických a technických opatření (některá ve variantách). Situována jsou jak v intravilánech obcí, tak i v extravilánu.

Koncepce zohledňuje následující níže uvedené principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivé zásahy fungovaly v komplexu. Opatření v intravilánu jsou řešena zkapacitněním a dílčí zpřírodněním koryta, popřípadě lokální ochranou nemovitostí či rekonstrukcí nevyhovujících objektů na toku. V intravilánu i extravilánu jsou dále navrhována opatření k celkovému zlepšení stavu životního prostředí bez přímé návaznosti na protipovodňovou ochranu, tj. tvorba hodnotných vodních ploch, ochrana či obnova cenných biotopů.

Na půdních blocích, kde se vyskytují podmínky k rozvoji vodní eroze v nepřípustném rozsahu, je zpracována koncepce protierozní ochrany.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými subjekty a orgány státní správy i s dotčenými vlastníky pozemků. Realizovatelnost zásahů pak vyhodnocuje závěrečná kapitola územních limitů.

Aktuálně

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

Všechny aktuality