Název: Obec Jenišovice, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Obec Jenišovice
Termín: 2012
Stupeň: studie proveditelnosti
Referenční osoba: Lubomír Svatoš, starosta obce

Předmětem dokumentace je zpracování analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Jenišovice. Studie je členěna na část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh parametrů komplexu zásahů a část návrhovou, která řeší základní parametry protipovodňových a revitalizačních opatření.

V povodích Řepnického a Mentourského potoka a v dílčím povodí Novohradky je po podrobném posouzení stávajícího stavu navrženo celkem 25 opatření, přičemž některá jsou uvažována ve variantách. Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivá opatření fungovala v komplexu, nicméně některá opatření mohou být navrhována a fungovat samostatně. Návrhy zohledňují následující principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Stěžejním úkolem je řešení protipovodňové ochrany zastavěných území. Navržena byla soustava biologických, biotechnických a technických opatření a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Opatření v intravilánu jsou vzhledem k charakteru stávajících úprav toků pojata jako usměrnění případného povrchového odtoku mimo cennou zástavbu, případně jsou pomocí terénních úprav lokálně chráněny nemovitosti. V extravilánu jsou navrhovány drobné, středně velké a velké retenční prostory, převod průtoku do více ramen, převod průtoků mezi povodími, zlepšení celkového ekologického stavu vodního toku, usměrnění fluviálních procesů a obnova rozlivů do nivy a úpravy na stávající technické infrastruktuře. Předložena je rovněž koncepce protierozní ochrany zemědělských pozemků.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými vlastníky pozemků, dotčenými subjekty a orgány státní správy. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny v kapitole územních limitů.

Studie je zpracována v souladu s platnou metodikou odboru ochrany vod MŽP.

Aktuálně

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

7. 6. 2021

Shlédněte velmi zajímavý a poučný krátký dokument od Ladislava Mika "Nech půdu žít"

14. 4. 2021

Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do 2. kola prestižní soutěže Adapterra Awards. V letošním ročníku se budou o přízeň poroty ucházet "Krajinný park Lítožnice", "Přírodě blízká protipovodňová opatření v katastru obce Písečná" a "Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov".

18. 3. 2021

Poslechněte si, co se chystá v novém období Operačního programu Životní prostředí. Podcast si můžete poslechnout na stránkách DotaceEU.cz/Podcasty

22. 12. 2020

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

Všechny aktuality