Název: Obec Jenišovice, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Obec Jenišovice
Termín: 2012
Stupeň: studie proveditelnosti
Referenční osoba: Lubomír Svatoš, starosta obce

Předmětem dokumentace je zpracování analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Jenišovice. Studie je členěna na část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh parametrů komplexu zásahů a část návrhovou, která řeší základní parametry protipovodňových a revitalizačních opatření.

V povodích Řepnického a Mentourského potoka a v dílčím povodí Novohradky je po podrobném posouzení stávajícího stavu navrženo celkem 25 opatření, přičemž některá jsou uvažována ve variantách. Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivá opatření fungovala v komplexu, nicméně některá opatření mohou být navrhována a fungovat samostatně. Návrhy zohledňují následující principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Stěžejním úkolem je řešení protipovodňové ochrany zastavěných území. Navržena byla soustava biologických, biotechnických a technických opatření a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Opatření v intravilánu jsou vzhledem k charakteru stávajících úprav toků pojata jako usměrnění případného povrchového odtoku mimo cennou zástavbu, případně jsou pomocí terénních úprav lokálně chráněny nemovitosti. V extravilánu jsou navrhovány drobné, středně velké a velké retenční prostory, převod průtoku do více ramen, převod průtoků mezi povodími, zlepšení celkového ekologického stavu vodního toku, usměrnění fluviálních procesů a obnova rozlivů do nivy a úpravy na stávající technické infrastruktuře. Předložena je rovněž koncepce protierozní ochrany zemědělských pozemků.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými vlastníky pozemků, dotčenými subjekty a orgány státní správy. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny v kapitole územních limitů.

Studie je zpracována v souladu s platnou metodikou odboru ochrany vod MŽP.

Aktuálně

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

Finále Adapterra Awards 2023

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

Všechny aktuality