Název: Obec Jenišovice, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Obec Jenišovice
Termín: 2012
Stupeň: studie proveditelnosti
Referenční osoba: Lubomír Svatoš, starosta obce

Předmětem dokumentace je zpracování analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Jenišovice. Studie je členěna na část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh parametrů komplexu zásahů a část návrhovou, která řeší základní parametry protipovodňových a revitalizačních opatření.

V povodích Řepnického a Mentourského potoka a v dílčím povodí Novohradky je po podrobném posouzení stávajícího stavu navrženo celkem 25 opatření, přičemž některá jsou uvažována ve variantách. Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivá opatření fungovala v komplexu, nicméně některá opatření mohou být navrhována a fungovat samostatně. Návrhy zohledňují následující principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Stěžejním úkolem je řešení protipovodňové ochrany zastavěných území. Navržena byla soustava biologických, biotechnických a technických opatření a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Opatření v intravilánu jsou vzhledem k charakteru stávajících úprav toků pojata jako usměrnění případného povrchového odtoku mimo cennou zástavbu, případně jsou pomocí terénních úprav lokálně chráněny nemovitosti. V extravilánu jsou navrhovány drobné, středně velké a velké retenční prostory, převod průtoku do více ramen, převod průtoků mezi povodími, zlepšení celkového ekologického stavu vodního toku, usměrnění fluviálních procesů a obnova rozlivů do nivy a úpravy na stávající technické infrastruktuře. Předložena je rovněž koncepce protierozní ochrany zemědělských pozemků.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými vlastníky pozemků, dotčenými subjekty a orgány státní správy. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny v kapitole územních limitů.

Studie je zpracována v souladu s platnou metodikou odboru ochrany vod MŽP.

Aktuálně

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

Všechny aktuality