Název: Revitalizace pramenné části pravostranného přítoku Dlouhého potoka
Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Termín: 2017 - 2023
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Mgr. Vlastimil Peřina, vedoucí správy CHKO Železné hory

Projekt řešil revitalizační úpravy v přírodní rezervaci Maršálka, ležící na hřebenu Železných hor mezi obcemi Barovice a Křemenice. Tvoří ji mírně svažitá niva v horním úseku pravostranného přítoku Dlouhého potoka. Pramenná oblast byla v minulosti zemědělsky využívána. Za účelem intenzivního hospodaření byly pozemky v letech 1966 a 1969 odvodněny systematickou drenáží na ploše přibližně 2,5 ha. Svodné dreny byly zaústěny do vodního toku, jehož koryto bylo upraveno napřímením a zahloubením.

Postupným stárnutím melioračního detailu se charakter lokality začal navracet do stavu před úpravami a na extenzivně obhospodařovaných trvalých travních porostech se vyvinuly cenné plochy podmáčených společenstev luk a slatinišť. Díky těmto procesům bylo území v roce 2001 vyhlášeno Správou CHKO Železné hory Přírodní rezervací Maršálka.

Pro zajištění optimální funkčnosti bylo však třeba především eliminovat některé přetrvávající negativní jevy. Jednalo se o ovlivnění lokality splachy z okolních orných pozemků, zaklesávání hladiny podzemní vody na nežádoucí úroveň a rychlý odtok vody z území.

Revitalizační zásahy zahrnovaly eliminaci funkce dožívajícího melioračního systému, vytvoření mokřadních tůní a zasakovacích ploch, zvýšení nivelety koryta toku a iniciaci tvorby nového profilu a proudnice toku. Pro eliminaci splachu z polí byla vybudována ochranná mez (val) na hranici s ornou půdou. Pro zvýšení biodiverzity byla opatření doplněna zřízením nových biotopů pro živočichy v podobě úkrytů a zimovišť.

Cílem bylo urychlit proces dožívání melioračního systému, podpořit renaturaci upraveného koryta, lokalitu obohatit o nové úkryty a zimoviště pro živočichy, o mokřadní a vodní biotopy a ochránit lokalitu před okolními negativními vlivy. Navržená opatření zpomalí odtok vody z území a iniciují přednostní vsakování do půdy.

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality