Název: Mokřad Březná
Objednatel: Obec Červená Voda
Termín: 2019 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Petr Mareš, Ph.D., starosta

Projekt se zabývá návrhem mokřadního biotopu v nivě toku Březná na jižním okraji obce Červená Voda. Mokřadní biotop se skládá z revitalizovaného toku, mokřadního biotopu a částečného zpřístupnění lokality.

Revitalizovaný tok je napojený na stávající vodní tok PP Březné č. 12. Na toku je vybudován rozdělovací objekt, který bude zajišťovat minimální zůstatkový průtok Q330d v toku. Do lokality je voda přiváděna za zvýšených průtoků (nad Q330d). Součástí meandrujícího toku jsou dvě průtočné tůně. Sklony svahů tůní jsou pozvolné, různorodé s členitými břehy. Tůně tvoří vhodné stanoviště pro vodní a na vodu vázané organismy. Meandrující tok je zaústěn do stávajícího odvodňovacího příkopu, který odvede vodu do toku Březná.

Mokřadní biotop se skládá ze soustavy tůní a koryt. Sklony svahů tůní jsou pozvolné, různorodé s členitými břehy. Tůně tvoří vhodné stanoviště pro vodní a na vodu vázané organismy. Tůně budou dotované podzemní vodou a občasně zprůtočněny soustavou koryt. Tato soustava bude odvádět část průtoku Březné při zvýšených průtocích (nad Q60d = 1,38 m3/s). Přebytečná voda z tůní bude odtékat zpět do toku Březná.

Přístup do lokality v místě křížení cesty s tokem zajišťuje nově vybudovaný brod s vystouplými nášlapnými kameny, které umožní přístup pěších návštěvníků. Pro účely přístupu techniky správce toku Březná k údržbě byly vybudovány dva brody přes navržené koryto mokřadu.

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality