Název: Park Z. Kopala, Litomyšl
Objednatel: Město Litomyšl
Termín: 2019 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Eva Wagnerová, architektka; Ing. Antonín Drahokoupil, MěÚ Litomyšl

Projekt přírodě blízkým způsobem zajišťuje protipovodňovou ochranu intravilánu a zároveň trvale udržitelným způsobem hospodaří se srážkovými vodami. Projektová dokumentace byla řešena ve spolupráci se zahradní architektkou Ing. Evou Wagnerovou, která tento projekt zaštiťovala.

Základním cílem projektu je protipovodňová ochrana zejména budoucího domova pro seniory v dolní části údolnice řešené lokality, a to na hodnotu Q₂₀. Připravovaná úprava území má následně vliv i na navazující části města, které jsou v současnosti ohroženy rizikem povodní vlivem koncentrovaného povrchového odtoku z navazujícího sklonitého povodí. Zvolené řešení se pak snaží přinést i další přidané hodnoty, a to v podobě snížení erozní ohroženosti půdy, zvýšení ekologické stability krajiny a zvýšení pobytové atraktivity území. Svým pojetím vodohospodářské řešení zapadá do urbanistického a architektonického řešení. Z dnešního pohledu se jedná o prvek tzv. modrozelené infrastruktury, která v sobě účinným způsobem provazuje protipovodňovou ochranu s trvale udržitelným a ekosystémovým přístupem.

Předmětem našeho opatření je návrh zasakovacích průlehů. Modelace jednotlivých průlehů je navržena dle návrhového povodňového průtoku, morfologie terénu a konceptu parku od Ing. Wagnerové. Návrhový povodňový průtok byl stanoven ve studii Řešení vodního režimu v povodí domova důchodců v Litomyšli (ENVICONS s.r.o., 2016) na úroveň dvacetileté povodně, které odpovídá objemu povodně cca 3550 m³.

Protipovodňová ochrana lokality je navržena v podobě 6 kaskádově umístěných zasakovacích průlehů. Průlehy jsou navrženy na celkovou kapacitu 4170 m³ zadržené vody. Případný vsak jde na stranu bezpečnosti a zvyšuje se jím úroveň protipovodňové ochrany. Tyto průlehy se budou během povodňové epizody plnit směrem od vrchu údolnice, tj. nejprve se zaplní horní průleh, který následně bude plošně přetékat do níže ležícího průlehu. Až po zaplnění všech průlehů v údolnici bude pokračovat průtok směrem k budoucímu domovu důchodců, kde je voda svedena odvodňovacím příkopem do dešťové kanalizace.

litomysl_20230203_131142.jpglitomysl_20230203_131302.jpglitomysl_20230203_131010.jpglitomysl_dji_0706.jpg
litomysl_dji_0565.jpglitomysl_dji_0649.jpglitomysl_dji_0914.jpglitomysl_dji_0928.jpg
litomysl_dji_0935.jpglitomysl_dji_0947.jpglitomysl_dji_0941.jpglitomysl_dji_0938.jpg

Aktuálně

15. 1. 2024

Hledáme posilu do týmu na pracovní pozici Projektant/ka, vodní hospodářství a krajinné inženýrství

17. 10. 2023

Na sociálních sítích FacebookInstagram můžete sledovat novinky z naší činnosti a realizovaných projektů, zajímavosti a postřehy z dění okolo vody a krajiny.

18. 9. 2023

Park Zdeňka Kopala v Litomyšli zvítězil v Ceně časopisu Intro. Projekt je oceňován za moderní a komplexní přístup ke spojení krajinné architektury s protipovodňovou ochranou. Více o realizaci zde.

1. 8. 2023

Náš projekt Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Dolním Újezdě je ve finále Adapterra Awards. Podpoříte nás svým hlasem?

14. 6. 2023

Vydali jsme Katalog adaptačních opatření, brožuru plnou inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. Prohlédněte si online verzi zde.

24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

Všechny aktuality