Název: Víceúčelová nádrž a revitalizace údolnice v k.ú. Kal
Objednatel: Ing. Josef Kapras
Termín: 2018 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Josef Kapras

Předmětem dokumentace je návrh revitalizace údolní nivy a výstavba víceúčelové vodní nádrže v extravilánu obce Kal. Je navržena průtočná vodní nádrž s čelní, údolnicovou hrází. Prostor zátopy tvoří přirozená morfologie terénu a z části je zátopa vymodelována. Na konci zátopy je vyhloubena záchytná zdrž pro zachycování zeminy splachované z přilehlých pozemků. Záchytná zdrž bude pouze dočasná (do zazemění), po zapojení výsadeb se předpokládá snížení přísunu sedimentů.

Revitalizační opatření zahrnuje vybudování nové trasy koryta vodního toku a několika tůní. Koryto je dimenzováno na omezený průtok, při větším průtoku se voda přirozeně rozlije do údolní nivy. Délka revitalizovaného toku je 251 m. Z důvodu velkého zahloubení současného koryta je vybudován na toku příčný rozdělovací objekt, který vzdouvá vodu a převádí ji do nově revitalizovaného koryta.

Dále jsou vybudovány 4 tůně s rozdílnou hloubkou a tvarem. Z toho 3 tůně jsou neprůtočné (leží mimo revitalizované koryto) a 1 tůň je navržená jako průtočná. Výška vodní hladiny v tůních bude záviset zejména na hladině spodní vody a na průtocích v korytě revitalizovaného toku.

 

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality