Název: Povodňový park Vrbatův Kostelec
Objednatel: Obec Vrbatův Kostelec
Termín: 2018 - 2022
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Pavla Němcová, starostka

Navržené řešení protipovodňové ochrany a zvýšení retenčního potenciálu nivy v intravilánu obce Vrbatův Kostelec má podobu suché nádrže. Při povodni umožní rozliv vody do nivních ploch a tím vznikne tzv. povodňový park.

Suchá nádrž dokáže pojmout a transformovat dvacetiletou povodeň (průtok Q₂₀ činí 0,98 m³/s). Nádrž je navržena na zachycení objemu 1630 m³, díky tomu při povodni s dobou opakování 20 let (jejíž objem činí cca 4450 m³) bude povodeň zachycena a převedena na bezeškodný odtok 0,52 m³/s, tedy průtok Q₅-Q₁₀.

Stavba se skládá ze sypané homogenní hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu. Nedílnou součástí projektu je zvýšení rekreačního potenciálu území pomocí vhodně umístěného schodiště a nášlapných kamenů. Navržená stezka navazuje na stávající síť lesních stezek. Suchá nádrž je veřejně prospěšnou stavbou s protipovodňovou funkcí, která omezí negativní účinky přívalových srážek a napomůže k ochraně obce a jejích obyvatel.

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality