Název: Choltice, revitalizace Podrybníčků a nádrže Marešák
Objednatel: Městys Choltice
Termín: 2019 - 2021
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Mgr. Tomáš Bolek, starosta

Na severovýchodním okraji zástavby městyse Choltice se nachází kaskáda tří vodních ploch, které byly v různém stupni zazemnění. Kaskáda je napájena potrubím DN 400 (Qmax = 151 l/s) z drenážních systémů, které svádí vodu z výše ležících bloků orné půdy.

Při stavbě byl obnoven retenční a sedimentační prostor stávajících nádrží Podrybníčky a Marešák. Nádrže neměly vyhovující sklony návodních líců hráze, byly silně zaneseny vrstvou sedimentu a jejich využitelný retenční prostor byl snížen. První v soustavě nádrží je sedimentační nádrž, která byla zcelá zanesena sedimentem a hustě porostlá náletovými dřevinami.

U horní nádrže Podrybníčky byla provedena rekonstrukce hráze a byl doplněn vypouštěcí objekt. Jedná se o obnovu vodní nádrže, která nebyla několik desítek let v provozu a fungovala pouze jako jakási sedimentační přednádrž. Nyní bude doplněna o dřevěný požerák, který zajistí v nádrži stálou hladinu nadržení na kótě 241,40 m n.m. o ploše 830 m2 a umožní případné vypuštění vodní nádrže.

U dolní nádrže Podrybníčky byla realizována rekonstrukce hráze, výměna požeráku za sdružený funkční objekt, výměna málo kapacitního vypouštěcího potrubí, vybudování schodiště z lomového kamene a opevnění loviště a kádiště. Hladina stálého nadržení zůstala nezměněna na kótě 240,70 m n.m.

U nádrže Marešák byl vybudován sdružený funkční objekt se zvětšením kapacity vypouštěcího potrubí na průměr DN 600. Dále byla provedena rekonstrukce hráze, dosypání návodního svahu do sklonu 1:3 a opevnění návodního líce 0,5 m nad a pod hladinou stálého nadržení. Dále zde bylo vybudováno schodiště z lomového kamene a opevnění loviště kamennou rovnaninou. Hladina stálého nadržení zůstala nezměněna na kótě 237,50 m n.m.

choltice_20211022_101529.jpgcholtice_20211022_101500.jpgcholtice_20211022_101518.jpgcholtice_20211022_102509.jpg
choltice_20211022_102705.jpgcholtice_20211022_102840.jpg

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality