Název: Revitalizace Jevanského potoka
Objednatel: Obec Louňovice
Termín: 2019 - 2021
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Josef Řehák, starosta

Projekt se zabývá návrhem biotopových opatření a opatření podporujících renaturaci toku mezi rybníkem Pařez a Louňovickým rybníkem, v úseku ř. km 16,650 (ústí do rybníka Pařez) – ř. km 17,000 (výpust z Louňovického rybníka). Jevanský potok má mezi rybníky charakter postupně se renaturujícího toku, v minulosti napřímená trasa koryta se pozvolna vlivem boční eroze mění na přírodě blízké vlnící se koryto.

Stav, kdy se koryto postupně renaturuje a jeho profil se pomalu přibližuje přírodnímu tvaru, je vyhovující. Samovolný vývoj koryta je proto podpořen vhodně umístěnými usměrňovači proudění a stabilizací dna v místech s větší mírou zahloubení. Tato opatření jsou realizována ve velmi pečlivě zvolených místech, aby v žádném případě nebyl narušen stávající renaturující charakter toku.

V nivě bylo vhodné provést větší zásah, protože niva postupně degradovala. Mělké podmáčené plochy rychle vysychaly a niva se následně stávala jednotvárnou. Z těchto důvodu bylo navrženo do nivy umístit několik drobných vodních ploch – tůní v počtu 6 ks. Tůně jsou půdorysně členité s proměnlivou hloubkou ve dně. Maximální hloubka tůní je nastavená tak, aby zajišťovala v zimě nezámrznou hloubku a zároveň v době déle trvajícího sucha dostatek vody pro přežití organismů vázaných na vodu.

jevansky_20210831_091123.jpgjevansky_20210831_091826.jpgjevansky_20210831_091845.jpgjevansky_20210831_091951.jpg
jevansky_20210831_101840.jpg

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality