Název: Černá Voda - tůně
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Termín: 2017 - 2021
Stupeň: DÚR, DSP, DPS
Referenční osoba: Ing. Filip Tatar (LČR)

Nové paralelní koryto s tůněmi je vytvořeno jižně od centra obce Orlické Záhoří, v místní části zvané Černá Voda. Jedná se o pozemky na levém břehu toku Černá Voda v ř. km 0,880–1,020, v jejichž těsné blízkosti se nachází mokřady s hojným výskytem suchopýru. Navržené objekty přispějí k zadržení vody v krajině a k rozvoji fauny a flóry dané oblasti.

Záměrem bylo vybudování paralelního koryta v délce 176 m a vodních ploch v počtu 3 ks o celkové ploše 837 m2. Voda v paralelním korytě je zajištěna rozdělovacím objektem na toku, který umožní dělení průtoků mezi tokem Černá Voda a paralelním korytem bez potřeby manipulace. Rozdělovací objekt je navržen tak, aby při průtoku nižším než 34 l/s (Q330d) voda do paralelního koryta nepřitékala. Nátok do paralelního koryta je umístěn o 0,1 m výše, než je dno stávajícího koryta toku, které je trvale upřednostňováno. Zúžením ve dně toku dojde ke vzdutí vodní hladiny a při překročení minimálního zůstatkového průtoku (34 l/s) začne voda natékat do paralelního koryta.

Dále byly vybudovány úkryty pro ještěrky a obojživelníky a broukoviště, které umožní nastolení vhodných podmínek pro osídlení lokality různými druhy živočichů. V rámci projektu byly dosázeny břehové porosty podél navržených opatření. Záměr negativně neovlivní stávající lesní biotop, ale naopak realizací navržených opatření dojde k celkovému zlepšení a oživení lokality a tím i zvýšení biodiverzity.

cernavoda_img_0827.jpgcernavoda_img_0837.jpgcernavoda_img_0830.jpgcernavoda_img_0850.jpg
cernavoda_img_0828.jpgcernavoda_img_0835.jpg

Aktuálně

20. 4. 2023
24. 3. 2023

Harmonogram výzev OPŽP na rok 2023: Podpora cílí mimo jiné na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel a na vegetační krajinné prvky. Dokument je ke stažení zde.

19. 12. 2022

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

29. 9. 2022

Aktuální harmonogram výzev OPŽP 2021–2027 na rok 2022 zde.

19. 9. 2022

Místa připravená na klimatickou změnu i energetickou krizi. Zapojte se do hlasování v soutěži Adapterra Awards. Online hlasování potrvá na webu www.adapterraawards.cz až do 15. října

15. 6. 2022

V boji proti suchu pomůže dohoda o spolupráci v péči o krajinu - Zástupci MZe a MŽP podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a MŽP o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu a adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy.

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

Všechny aktuality