Název: Revitalizace Žehuňského rybníka
Objednatel: Kinský dal Borgo, a.s.
Termín: 2015 - 2018
Stupeň: studie proveditelnosti, DÚR, DPS, DSP
Referenční osoba: Ing. Jiří Žabka

Žehuňský rybník je největší rybník ve Středočeském kraji a devátý největší v České republice. Nachází se v okrese Kolín u vsi Žehuň mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou. Vodní plocha má rozlohu 258 ha. Rybník byl vybudován v letech 1492 až 1497 na řece Cidlině pravděpodobně z iniciativy krále Vladislava II.. Vybudováním rybníka došlo k částečnému zaplavení tehdy velmi frekventované stezky z Prahy do Kladska. V 16. století se podílel na opravě jeho hráze Jakub Krčín z Jelčan, který později vybudoval řadu jihočeských rybníků. Od doby vzniku Žehuňského rybníku není datována zmínka o jeho odbahnění. 

Žehuňský rybník má výrazně protáhlý tvar ve směru západ-východ. Ve východní přítokové části se řeka Cidlina větví na několik ramen a kanálů. Na jižní straně rybníka je vybudován obtokový kanál, vycházející z jezu ve Zbrani a končící na západě v Žehuni. Na jižním břehu přiléhají k rybníku Choťovice. Hráz rybníka v Žehuni slouží jako silnice. K severnímu břehu rybníka přiléhají plošně velké komplexy luk, další větší komplex luk je u Koreckého dvora v jihovýchodní části NPP. Při severní hranici NPP vede železniční trať Praha - Hradec Králové, na které leží železniční zastávka Choťovice.

Předmětem projektové dokumentace je návrh revitalizačních opatření, která úzce vycházejí z vyhodnocení plánu péče o NPP Žehuňský rybník a biologického průzkumu. 

V zájmovém území se nachází řada biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Revitalizace bude působit pozitivně zejména pro druhy živočichů a rostlin, které jsou vázány přímo na vodní prostředí. 

V  zátopě rybníka bylo zaměřeno cca 1,0 mil.m3 sedimentu. Cílem revitalizace Žehuňského rybníku je odbahnění (SO 01) zatím nikdy neodbahňované vodní plochy. Po odbahnění dojde ke zvětšení zásobního prostoru z 2.5 mil m3 na 3.0 mil m3 a samozřejmě také ke zlepšení kvality vody. Podstatou přístupu je, že bude odbahněna vrchní vrstva sedimentu, která slouží jako nekontrolovatelný zdroj živin, ve které se zdržují klidová stadia vodních květů sinic. Anaerobní (bezkyslíkaté) prostředí vytváří v horní části sedimentu v pozdním jaře, kdy se bahno prohřívá, zrychluje se bakteriální rozklad, kyslík se vyčerpává a do vody se uvolňuje fosfor, živina podporující růst fytoplanktonu (řas, sinic). Tuto vrchní vrstvu sedimentu je tedy bezpodmínečně nutné odtěžit. Z výše uvedeného důvodu bylo přikročeno k odbahnění celé plochy rybníka v minimální vrstvě 30 cm.

Dalším neméně důležitým cílem revitalizace je potlačení ruderálního charakteru a zlepšení struktury rákosin pro hnízdící druhy ptáků – vytváření tůní v rákosinách na přechodu do lučních porostů. 

Tyto plochy se nacházejí skoro po celém obvodu rybníku – v plánu péče o NPP Žehuňský rybník jsou označeny jako plochy 2a a 2c. Projekt počítá s prosvětlením rákosin a s vytvořením tůní v severní části rybníku (SO 04) a s tvorbou tůní, paralelních ramen, zvětšení vodní plochy ve východní přítokové části rybníku v ř.km 15,00-18,00 (SO 03).

Neodmyslitelnou součástí projektu je oprava hráze a funkčních objektů na rybníce. Dojde k opravě odlehčovacího stavidlového jezu zvaného „Šulka“, jehož funkcí je převod části povodňových průtoků odlehčovacím korytem do rybníka a snížení povodňových průtoků převáděných objektem ve Zbrani.  Dále dojde k opravě napouštěcího objektu ve Zbrani, který zajišťuje rozdělení průtoků do rybníka a do obtokového náhonu. Objekt tvoří pevný jez dlouhý 40,0 m u pravého břehu Cidliny, ke kterému jsou vlevo připojeny 2 stavidlové objekty. Dále bude v rámci projektu opravena lávka, která je jediným přístupem na lokalitu rákosin. Po lávce bude transportováno cca 50 tis. m3 sedimentu.

Stavba je rozdělena na 5 stavebních objektů, z nichž některé mají charakter oprav a udržovacích prací, případně terénních úprav.

SO 01 Odbahnění rybníka – odbahnění 479 937 m3  sedimentu kombinovaně tzv. „suchou cestou“ pomocí klasické techniky a „mokrou cestou“ pomocí sacích bagrů. Zátopa rybníka byla pracovně rozdělena na 4 sekce, které budou postupně odbahňovány v jednotlivých etapách. 

Sediment ze sekce č.1, která bude odbahňována „suchou cestou“, bude odvážen na mezideponii na pozemku p.č. 535/23 k.ú. Žehuň.  

Sediment ze sekcí č.2-4, které budou odbahňovány „mokrou cestou“, bude čerpán a odvodňován v odvodňovací laguně č.1 v k.ú.Žehuň. 

SO 02 Odvodňovací laguny – v rámci stavby budou vytvořeny 2 odvodňovací laguny. Laguna č.1 v k.ú. Žehuň a laguna č.2 v k.ú. Choťovice. Po dokončení odbahňovacích prací, budou laguny odstraněny a pozemky pod lagunami navráceny do původního stavu.

Odvodňovací laguna č.1 bude použita k odvodnění sedimentu, který bude do laguny čerpán z plochy rybníka sacími bagry v rámci odbahnění rybníka (SO 01).

Odvodňovací laguna č.2 bude použita k odvodnění sedimentu, který bude těžen klasickou výkopovou technologií v rákosinách v přítokové části nádrže (SO 03). Tento sediment bude mít velký podíl rostlinné složky (rákosin).  Sediment bude převážen z rákosin do laguny nákladními automobily.

Laguna č.1 bude mít plochu 7,0 ha a hrázky vysoké max. 5,0 m. Hrázky budou vytvořeny ze sejmuté ornice a z podorničí. Z ornice budou vytvořeny obvodové hráze, z podorničí se pak vytvoří hráze dělící.    

Laguna č.2 bude mít plochu 2,2 ha a hrázky vysoké max. 3,5 m. Hrázky budou vytvořeny pouze ze sejmuté ornice.  

Hrázky lagun budou pokryty netkanou geotextílií vyrobenou z recyklovaného polyesteru 300 g/m2 (např. geoNETEX M 300). Geotextílie bude tvořit ochrannou a separační vrstvu. Koruna a vzdušný líc obvodové hrázky budou zatravněny.  

SO 03 Revitalizace přítokové části nádrže v ř.km 15,00-18,00 – v rámci tohoto stavebního objektu budou realizovány terénní úpravy v přítokové části rybníka. Jedná se o terénní úpravy v podobě tůní, přírodě blízkých paralelních koryt, rozšíření ekotonálních mokřadních stanovišť. Výše uvedené terénní úpravy budou realizovány na pozemcích vedených jako vodní plocha – pozemky, které jsou součástí zátopy rybníka. 

Sediment z těchto vodních prvků (37 925 m3) bude odvážen nákladními automobily do odvodňovací laguny č.2 v k.ú. Choťovice.

SO 04 Tůně a rozčlenění rákosin – v rámci tohoto stavebního objektu dojde k rozčlenění rákosin severního okraje rybníka 13 tůněmi. Tůně budou realizovány uceleně na 3 lokalitách.  Realizací tůní bude dotčena parcela rybníka p.č.711 k.ú. Žehuň. Pouze u lokality č.2 bude částečně dotčena parcela 695/3 vedená jako ostatní plocha. 

Sediment z tůní v lokalitách č.1 a č.2 bude odvážen na mezideponii v k.ú. Žehuň a likvidován kompostováním (kompostování není součástí tohoto projektu).

Sediment z tůní v lokalitě č.3 bude odvážen na pozemek druhu orná půda p.č. 708/6 k.ú. Žehuň (1850 m3). Sediment bude rozprostřen ve vrstvě max. 10 cm a zaorán dle požadavku majitele pozemku.

V rámci stavebních objektů SO 01, 03 a 04 bude vytěženo 545 317 m3 sedimentu. Odvoz a likvidace sedimentu z lagun a z mezideponie je řešena v rámci samostatného projektu „Revitalizace Žehuňského rybníka – odvoz a likvidace sedimentu“ – není předmětem této projektové dokumentace. Sediment bude likvidován formou kompostace.

Pouze 1850 m3 sedimentu z SO 04 (lokalita č.3) bude uloženo jiným způsobem a to rozprostřením na orné půdě (p.č. 708/6 k.ú. Žehuň). Rozprostření sedimentu bude řešeno v rámci tohoto projektu.

SO 05 Oprava objektů

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k opravě:

05.1 Oprava návodního opevnění hráze a odpadního koryta pod spodní výpustí – rozebrání pruhu dlažby, znovu vydláždění a doplnění dlažby s vyklínováním a proštěrkováním ke koruně hráze, vyplnění kaveren a výmolů v dlažbě betonem, očištění dlažby tlakovou vodou a přespárování, stabilizace erodovaného svahu patkou z lomového kamene.

05.2 Oprava lávky – lávka je v havarijním stavu, proto dojde k její demolici a výstavbě nové lávky umístěné ve stejném profilu jako nyní. Přes lávku bude odváženo 37 925 m3 sedimentu z přítokové částí Žehuňského rybníka.

05.3 Oprava jezu ve Zbrani – oprava nápustného objektu náhonu a rybníka, oprava přelivu

05.4 Oprava rozdělovacího objektu Šulka – oprava degradovaných částí konstrukce, přespárování narušených částí zdiva, doplnění kamenné rovnaniny za objektem.

Aktuálně

22. 5. 2019

Volná pracovní pozice do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí. Další informace zde.

4. 2. 2019

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 4. 2. 2019 do 13. 1. 2020. Více informací zde.

1. 2. 2019

Byly vyhlášeny 4 nové výzvy OPŽP zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Nabízejí komplexní spektrum projektů ve všech podporovaných specifických cílech. Největší alokace je k dispozici ve výzvě č. 131 (300 mil Kč), která je zaměřená na posílení přirozených funkcí krajiny. Termín podání žádostí o dotace je ve všech 4 výzvách od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019. Více informací zde.

20. 12. 2018

Vážení přátelé, kolegové a milí klienti. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí, pohody a splnění osobních nadějí.

20. 12. 2018

Dovolujeme si Vás upozornit, že provozovna společnosti bude v období od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 uzavřena.

3. 12. 2018

Klima mění Česko. Probíhající změna klimatu je zásadním celospolečenským fenoménem 21. století. Je jednou z největších výzev v dějinách lidstva. Jejímu dramatickému nástupu čelí všechny země světa včetně České republiky. Zajímavá minisérie České televize zde.

26. 10. 2018

Dotace z OPŽP míří na protipovodňová opatření i obnovu přírody. Podpořit preventivní protipovodňová opatření a zvýšit ochranu obcí před povodněmi patří k základním cílům Operačního programu Životní prostředí. K dalším cílům patří obnova přirozenéých funkcí krajiny, biodiverzity v přírodě a zlepšení vodního režimu i životního prostředí v sídlech. Celá informace zde.

15. 6. 2018

Byly vyhlášeny 4 nové výzvy OPŽP zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Nabízejí komplexní spektrum podporovaných projektů. Největší alokace je k dispozici ve výzvě č. 108 (400 mil Kč), která je zaměřená na posílení přirozených funkcí krajiny. Podrobné informace zde.

9. 10. 2017

Vyhlášeny nové výzvy OPŽP zaměřené na snižování rizika povodní. Specifický cíl: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Veškeré informace zde. Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření. Veškeré informace zde.

29. 8. 2017

Nový dotační program pro obce v našich národních parcích. Díky 100 milionové dotaci mají obce i správy národních parků šanci opravit veřejná prostranství, turistické cesty, snížit světelné znečištění nebo spolufinancovat nákladnější projekty z OPŽP. Příjem žádostí začíná 1. září. Více informací zde.

15. 6. 2017

300 mil korun na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů. Dotace až 100 % z celkových způsobilých výdajů. Více informací k aktuální výzvě zde.

15. 6. 2017

300 mil korun na zepšení kvality prostředí v sídlech. Hradit lze zakládání / obnovu ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). Dotace 60 % z celkových způsobilých výdajů. Více informací k aktuální výzvě zde.

8. 6. 2017
5. 4. 2017

Informace o změně pracovní doby dne 11. 4. 2017. V uvedený den bude přerušena dodávka elektřiny v sídle firmy. Pracovníci společnosti budou dostupní na mobilních telefonních číslech. Děkujeme za pochopení.

10. 3. 2017

Volná pracovní pozice Asistentka ředitele / projektový (dotační) manažer. Veškeré detaily zde.

1. 2. 2017

760 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny. Počínaje dnešním dnem mohou zájemci podávat žádosti o podporu projektů, které napomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Více informací zde.

21. 12. 2016

Vážení přátelé, kolegové a obchodní partneři, dovolte, abychom Vám poděkovali za důvěru a spolupráci v roce 2016. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, pohody a splnění osobních nadějí.

2. 12. 2016

Územní studie krajiny nyní se 100% dotací. Územní studie zmapují aktuální rizika v krajině, doporučí, jak zlepšit vodní režim v krajině, protipovodňovou ochranu, ale navrhnou například i vhodné řešení ochrany proti erozi. Obce s rozšířenou působností tak mohou díky podpoře z Národního programu Životní prostředí uhradit náklady na vypracování územní studie krajiny ze 100 %. Až 90% dotaci získají z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu a až 10 % mohou získat z Národního programu Životní prostředí. Více informací zde.

1. 11. 2016

Jedna a čtvrt miliardy korun z OPŽP na prevenci proti povodním i suchu. Příjem žádostí dnes startuje. MŽP spolu se SFŽP vyhlašuje novou 45. výzvu OPŽP zaměřenou na protipovodňové projekty a efektivnější hospodaření se srážkovou vodou. Příjem žádostí poběží až do 5. ledna příštího roku. Další informace a dokumenty ke 45. výzvě zde.

5. 10. 2016

Zeleň do měst a obcí - na obnovu zeleně ve městech a obcích MŽP právě posílá 40 milionů korun. MŽP a SFŽP vyhlašují novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí, tentokrát zaměřenou na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech. Podpořeny budou projekty na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích a nově i na vytváření nových vodních prvků jako další ochrany před suchem a adaptace na změnu klimatu. Informace k výzvě zde.

1. 9. 2016

Veškeré námi podané žádosti o dotaci na projekty zaměřené na preventivní protipovodňovou ochranu v rámci 35. výzvy OPŽP získaly maximální možný počet bodů při kriteriálním hodnocení.

14. 8. 2016

Od 15. 8. 2016 budou vyhlášeny dvě výzvy nového OPŽP 2014 - 2020 zaměřené na zlepšení stavu přírody a krajiny. Naše společnost je připravena zajistit kompletní projektovou přípravu a navazující služby v rámci specifického cíle 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny. Podporovaná opatření a další informace k 32. výzvě zde. Zajistíme také veškeré služby souvisejcí s přípravou projektu v rámci specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Podporovaná opatření a další informace k 33. výzvě zde.

10. 2. 2016

Od 1. 3. 2016 budou vyhlášeny dvě "protipovodňové" výzvy nového OPŽP 2014 - 2020. Naše společnost je připravena zajistit kompletní projektovou přípravu a související služby v rámci Prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. V rámci specifického cíle 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření, zajistíme analýzu odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Aktuální výzva č. 35 zde. V rámci specifického cíle 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu zajistíme zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů. Aktuální výzva č. 34 zde. Ukončení příjmu žádostí obou výzev je 31. 5. 2016.

28. 1. 2016

Dotační program Ministerstva zemědělství "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích". Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Program je určen pro obce, státní podniky a instituce. Ukončení příjmu žádostí je 29. 4. 2016. Aktuální výzva zde.

25. 1. 2016

Dotační podpora rybníků pro fyzické osoby je opět možná - podporována jsou opatření, která mají za cíl vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně doprovodných opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace přítoku. Naše společnost Vám zajistí všechny potřebné kroky. Ukončení příjmu žádostí je 29. 4. 2016. Aktuální výzva zde.

11. 12. 2015

Vážení přátelé a obchodní partneři, děkujeme Vám za dosavadní důvěru a do roku 2016 Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

1. 12. 2015

Společnost ENVICONS ve spolupráci s partnery dokončila hlavní práce na zásadních vodohospodářských dokumentech: Plánu dílčího povodí Horního a středního LabePlánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

14. 9. 2015
29. 7. 2015

Dne 14. 8. 2015 je plánováno zahájení příjmu žádostí do nového OPŽP 2014 - 2020. Naše společnost je připravena zajistit kompletní projektovou přípravu a související služby zejména v rámci Prioritní osy 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodníPrioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Více informací o novém OPŽP zde http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/

9. 4. 2015

V jarním období letošního roku budou s největší pravděpodobností vyhlášeny tzv. předběžné výzvy v rámci nového OPŽP pro programové období 2014 - 2020. Lze jednoznačně doporučit zahájení přípravy projektů zaměřených na vodu včetně ochrany před povodněmi a suchem, krajinu, biodiverzitu, zeleň.

30. 1. 2015

Vyhlášení LXIV. výzvy OPŽP na individuální projekty v prioritní ose 6 (projekty zaměřené na vodu, krajinu, biodiverzitu, zeleň).
Využijte našich služeb. Více informací o aktuální dotační výzvě a prioritní ose 6 zde

22. 12. 2014

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám poděkovali za důvěru a spolupráci v roce 2014. Přejeme Vám klidné a šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, pohody a splnění osobních nadějí.

26. 8. 2014

Všechny dotační žádosti zpracované a podané společností ENVICONS (společnost zajišťovala také projektovou přípravu) v rámci 58. výzvy OPŽP byly schváleny.  Naše společnost tak již tradičně dosáhla 100% úspěšnosti v rámci konkrétní dotační výzvy.

16. 6. 2014

Vzhledem k finalizaci příprav nového programového období operačních programů (2014 - 2020) je ideální čas na zahájení projektové přípravy Vašeho záměru. Na úvod programového období je velmi vyskoká šance na úspěch v dotačním řízení. Společnost ENVICONS dokáže Vaši myšlenku velmi rychle a efektivně dovést k realizaci.

28. 5. 2014

Veškeré dotační žádosti zajišťované společností ENVICONS v rámci 50. výzvy OPŽP byly schváleny řídícím výborem k financování. Naše společnost tak již poněkolikáté dosáhla 100% úspěšnosti v rámci konkrétní dotační výzvy.

25. 2. 2014

Dle dostupných informací bude v příštích dnech zveřejněna mimořádná výzva pro předkládání žádostí v rámci OPŽP. Projekty zaměřené na vodu a krajinu tak mají vysokou šanci uspět v dotačním řízení ještě ve stávajícím programovém období. 

29. 11. 2013

Společnost ENVICONS úspěšně podala v termínu všechny žádosti o dotace v rámci zřejmě poslední výzvy OPŽP v programovém období 2007 - 2013.

16. 8. 2013

Společnost ENVICONS nabízí pracovní pozici. Více čtěte v záložce Kariéra

17. 6. 2013

Společnost ENVICONS dosáhla v minulé (42.) výzvě OPŽP 100 % úspěšnosti. Veškeré projekty, na kterých jsme zajišťovali projektovou, inženýrskou a "dotační" činnost získaly podporu.

4. 6. 2013

Společnost ENVICONS aktuálně nabízí Vašim obcím a městům postižených povodněmi své služby (zejména projekty na protipovodňovou ochranu) se slevou 40 % z cen sazebníku UNIKA 2013. Konzultační a poradenské služby jsou až do odvolání zdarma.

4. 6. 2013

Aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP byl zveřejněn. Nyní je ideální příležitost získat dotaci na opatření zaměřená na vodu (rybníky, vodní toky, rybí přechody, říční ramena, tůně), krajinu (protierozní opatření, větrolamy), zeleň (výsadby a ošetřování dřevin ve volné krajině, ve městech a obcích) a biodiverzitu. Harmonogram je ke stažení zde.

2. 11. 2012

Vyhlášení XLII. výzvy OPŽP na individuální projekty v prioritní ose 6 (projekty zaměřené na vodu, krajinu, biodiverzitu, zeleň).
Využijte našich služeb. Více informací o aktuální dotační výzvě a prioritní ose 6 zde.

5. 6. 2012

Finanční podpora přípravy protipovodňových opatření stále aktuální - MŽP rozhodlo o prodloužení lhůty pro příjem žádostí v rámci XXXVII. výzvy na projekty Prioritní osy 1 v podoblasti podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. V rámci této výzvy lze žádat o dotaci na zpracování podkladových analýz (studií) pro následnou realizaci protipovodňových opatření, digitálních mapových podkladů s vazbou na povodňovou ochranu apod. Termín podání žádosti o dotaci 31.7.2012. Naše společnost nabízí své komplexní služby v této problematice. Kontaktujte nás, přijedeme, zanalyzujeme, poradíme, zajístíme...

17. 5. 2012

Společnost ENVICONS změní od 20. 5. 2012 místo provozovny (viz kontakty).

11. 1. 2012

Společnost ENVICONS přijme zaměstnance na pozici projektant staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství (viz kariéra).

17. 12. 2011

Aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP byl zveřejněn. Ke stažení zde.

10. 11. 2011

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se na místě seznámil s úspěšným projektem protipovodňových opatření v Rosicích, který společnost ENVICONS koordinuje jako "manažer projektu" a také na stavbě zajištuje technický dozor investora a BOZP.
Více informací o návštěvě ministra zde.