Název: Obec Chotěšice – víceúčelová nádrž
Objednatel: Obec Chotěšice
Termín: 2017 - 2018
Stupeň: DÚR, DPS, DSP
Referenční osoba: Tomáš Peřina, starosta

Dokumentace se zabývá návrhem výstavby nové víceúčelové malé vodní nádrže. Potřeba nádrže vychází primárně z nutnosti zadržení vody v krajině, retenční funkce, nalepšování vodního režimu v dané lokalitě a zmenšování dopadu erozního efektu z okolních zemědělských pozemků na vodní tok. 

Na základě výsledku IGP-průzkumu byla zvolena konstrukce homogenní zemní hráze. Výstavba tělesa hráze bude standardně probíhat v hutněných vrstvách po 0,2 m.  Maximální výška hráze je 2.9 m. Návodní svah hráze bude ve sklonu 1:2,5 a bude opevněn kamennou rovnaninou proti účinku větrových vln. Vzdušní líc bude proveden ve sklonu 1:4, bude opatřen patním drénem pro odvod průsakových vod, a bude zatravněný. Koruna hráze o šířce 3 m bude také zatravněna. V koruně bude osazen bezpečnostní přeliv o šířce 26 m opevněný kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním. Odpadové koryto bezpečnostního přelivu vedené  po vzdušním lící hráze bude opevněné velikými kameny uloženými na štět s prosypáním netříděným kamenivem. Součástí hráze bude výpustné zařízení opatřené lávkou, schody a zpevněnou plochou pro obsluhu a dále potrubí vypouštěcího objektu, které bude obetonované v celé délce a ukončené kamennou zavazovací zdí. Na konce vypouštěcího potrubí pod zídkou bude koryto svodnice opevněno kamenným záhozem pro disipaci energie a zajištění stability koryta pod hrází.

V místě nad vlastní nádrží bude umístěna jedna průtočná sedimentační tůň a dvě neprůtočné biotopové tůně. 

Sedimentační tůň svým charakterem a objemem výrazně ovlivní přínos splavenin - hlavně orné půdy z okolních pozemků při zvýšených průtocích. Nádrž nebude opatřena výpustným zařízením, a veškeré běžné průtoky budou převedeny opevněným průlehem v tělese hráze. Převod zvýšených průtoků bude převeden nejprve průlehem a u průtoků větších než Q1 začne docházet k přelévání tůně a bude volně svedena do nádrže.

Původní prizmatické koryto svodnice mezi sedimentační tůní a nádrží bude zasypáno hutněnou jílovou zeminou. Na opevněný průleh sedimentační tůně bude navazovat nově vymodelované přírodě blízké koryto s mokřadní zónou.

Aktuálně

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

3. 2. 2020

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021. Nejen v rámci této výzvy jsme připraveni nabídnout Vám naše služby. Více informací o výzvě zde.

17. 1. 2020

Úspěšně pokračuje realizace jedné z největších a nejkomplexnějších revitalizačních staveb v Praze "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" a navazující rozsáhlá obnova Lítožnických rybníků. Podívejte se na fotky ze stavby zde.

6. 1. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020. Ke stažení zde.

19. 12. 2019

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

1. 10. 2019

V příštím roce bude vyhlášeno 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro zájemce je v nich připraveno více než 4,8 miliardy korun. Výzvy budou kromě jiného zaměřeny na protipovodňovou ochranu a také na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Harmonogram výzev ke stažení zde.

Všechny aktuality