Název: Studie protipovodňových, protierozních a revitalizačních opatření v k. ú. Ostřetín a v k.ú. Vysoká u Holic
Objednatel: Obec Ostřetín
Termín: 2013 - 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: Miloš Vlasák, starosta obce

Návrh opatření a základních parametrů staveb


Návrh  opatření  a  základních  parametrů  staveb  hodnotí  současný  stav  území  a  popisuje 
navrhovaná  opatření.  Důraz  je  kladen  zejména  na  jejich  účel.  Hodnoceno  je  také  komplexní 
působení  jednotlivých  opatření  a  to  zejména  s ohledem  na  jejich  uspořádání  v rámci povodí. 
Zároveň jsou v této kapitole  jednotlivá opatření dimenzována, k čemuž  byly použity tři přístupy. 
V prvním případě jsou parametry opatření stanoveny na základě požadovaného efektu, tj. jaké 
má mít opatření rozměry, aby naplnilo svůj účel.  Typicky se jedná například o kapacitu koryta, 
aby  převedlo  požadovaný  průtok,  velikost  retenčního  prostoru, aby dostatečně transformoval povodeň  apod. Ve druhém případě byly parametry voleny tak, aby bylo opatření funkční (například šířka revitalizačního pásu, dělení průtoků, management splavenin). V případě třetím je opatření koncipováno tak, aby vhodně zapadlo  do  krajiny, a to jak po stránce estetické, tak funkční (výška hrází poldrů, sklon svahů valů). Odstavce věnující se projekčním parametrům se skládají z textové části doplněné o fotografie, ilustrační fotografie či nákresy ideového řešení. Dle potřeby  jsou pak  parametry prověřeny na základě hydrotechnických výpočtů (viz další kapitola). 
Parametry jednotlivých opatření jsou navrhovány tak, aby:
- byl zajištěn maximální nebo přiměřený efekt opatření
- opatření nepůsobilo krajině rušivě (například aby hráze nebyly příliš vysoké)
- existovala ekonomická efektivita opatření 
- bylo dotčeno co nejmenší nebo přiměřené množství vlastníků
- nevznikly zásadní střety s ochranou přírody a krajiny
- odpovídaly technickým normám
- byly proveditelné

 

file ico
limpr.pdf (PDF, 6847 kB)

Aktuálně

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

3. 2. 2020

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021. Nejen v rámci této výzvy jsme připraveni nabídnout Vám naše služby. Více informací o výzvě zde.

17. 1. 2020

Úspěšně pokračuje realizace jedné z největších a nejkomplexnějších revitalizačních staveb v Praze "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" a navazující rozsáhlá obnova Lítožnických rybníků. Podívejte se na fotky ze stavby zde.

6. 1. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020. Ke stažení zde.

19. 12. 2019

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

1. 10. 2019

V příštím roce bude vyhlášeno 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro zájemce je v nich připraveno více než 4,8 miliardy korun. Výzvy budou kromě jiného zaměřeny na protipovodňovou ochranu a také na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Harmonogram výzev ke stažení zde.

Všechny aktuality