Název: Obec Úlibice, protipovodňová ochrana
Objednatel: Obec Úlibice
Termín: 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: PhDr. Michal Kovář, starosta obce

Koncepce protipovodňové ochrany

Rozsah protipovodňových opatření je primárně dán cílovou úrovní protipovodňové ochrany, která byla stanovena na Q50. To znamená, že při Q50 nebude vůbec docházet k ohrožení zástavby. K rozlivům vody z koryta mimo vlastní zástavbu však docházet může a bude.

K zajištění protipovodňové ochrany jsou primárně navrhovány dva způsoby uvedené níže. Návrh byl vypracován zejména jako podklad pro aktualizaci územního plánu obce v odpovídající podrobnosti.

 

Zkapacitnění koryta Úlibického potoka v intravilánu Úlibic

Na základě analýzy povodňového ohrožení byly identifikovány problematické, málo kapacitní úseky či nekapacitní příčné objekty. Tyto lokality jsou řešeny ideovým návrhem. Výsledkem je soubor opatření vedoucí ke zkapacitnění koryta na Q50. Opatření má samozřejmě vliv i na větší povodně, kdy dochází k podstatnému snížení hladiny vůči současnému stavu.

 

Transformace povodně poldrem Páleník

Druhý přístup spočívá v transformaci povodně Q50 na bezeškodný průtok obcí. Tento průtok byl stanoven na 21,8 m3.s-1, s určitou bezpečností rezervou je možno hovořit o 21,0 m3.s-1. K zajištění potřebné transformace je třeba retenční objem přibližně 100 000 m3 (13 % objemu celé povodně).

Maximální účinnost poldru je při Q50. S klesající velikostí povodně transformační účinek klesá, povodně menší než Q10 nejsou poldrem ovlivňovány vůbec. Tento přístup plně respektuje korytotvorný vývoj vodního toku ve volné krajině a zároveň je využívána přirozená transformační funkce nivy. Poldr bude transformovat i povodně větší než je návrhová.

V případě, že bude zkapacitnění koryta v intravilánu Úlibic realizováno v časovém horizontu před výstavbou poldru a přesto bude zájem na vybudování retenční nádrže, pak by měla probíhat transformace z Q100 na Q50 (tedy kapacita koryta v intravilánu). 

file ico
4.1.schema_ppo.pdf (PDF, 2573 kB)

Aktuálně

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

4. 10. 2021

61 miliard Kč pro Operační program životní prostředí bylo schváleno. Žadatelé a příjemci se v mnoha oblastech mohou těšit na průběžné kontinuální výzvy, kdy budou nastaveny vstupní parametry a dotace tak bude de facto nároková. V nově nastaveném OPŽP tak bude možné v maximální míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené metody vykazování, které proces vyřízení žádosti výrazně urychlí.

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

Všechny aktuality