Název: Obec Úlibice, protipovodňová ochrana
Objednatel: Obec Úlibice
Termín: 2014
Stupeň: studie
Referenční osoba: PhDr. Michal Kovář, starosta obce

Koncepce protipovodňové ochrany

Rozsah protipovodňových opatření je primárně dán cílovou úrovní protipovodňové ochrany, která byla stanovena na Q50. To znamená, že při Q50 nebude vůbec docházet k ohrožení zástavby. K rozlivům vody z koryta mimo vlastní zástavbu však docházet může a bude.

K zajištění protipovodňové ochrany jsou primárně navrhovány dva způsoby uvedené níže. Návrh byl vypracován zejména jako podklad pro aktualizaci územního plánu obce v odpovídající podrobnosti.

 

Zkapacitnění koryta Úlibického potoka v intravilánu Úlibic

Na základě analýzy povodňového ohrožení byly identifikovány problematické, málo kapacitní úseky či nekapacitní příčné objekty. Tyto lokality jsou řešeny ideovým návrhem. Výsledkem je soubor opatření vedoucí ke zkapacitnění koryta na Q50. Opatření má samozřejmě vliv i na větší povodně, kdy dochází k podstatnému snížení hladiny vůči současnému stavu.

 

Transformace povodně poldrem Páleník

Druhý přístup spočívá v transformaci povodně Q50 na bezeškodný průtok obcí. Tento průtok byl stanoven na 21,8 m3.s-1, s určitou bezpečností rezervou je možno hovořit o 21,0 m3.s-1. K zajištění potřebné transformace je třeba retenční objem přibližně 100 000 m3 (13 % objemu celé povodně).

Maximální účinnost poldru je při Q50. S klesající velikostí povodně transformační účinek klesá, povodně menší než Q10 nejsou poldrem ovlivňovány vůbec. Tento přístup plně respektuje korytotvorný vývoj vodního toku ve volné krajině a zároveň je využívána přirozená transformační funkce nivy. Poldr bude transformovat i povodně větší než je návrhová.

V případě, že bude zkapacitnění koryta v intravilánu Úlibic realizováno v časovém horizontu před výstavbou poldru a přesto bude zájem na vybudování retenční nádrže, pak by měla probíhat transformace z Q100 na Q50 (tedy kapacita koryta v intravilánu). 

file ico
4.1.schema_ppo.pdf (PDF, 2573 kB)

Aktuálně

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

3. 2. 2020

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021. Nejen v rámci této výzvy jsme připraveni nabídnout Vám naše služby. Více informací o výzvě zde.

17. 1. 2020

Úspěšně pokračuje realizace jedné z největších a nejkomplexnějších revitalizačních staveb v Praze "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" a navazující rozsáhlá obnova Lítožnických rybníků. Podívejte se na fotky ze stavby zde.

6. 1. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020. Ke stažení zde.

Všechny aktuality