Název: Městys Včelákov, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Městys Včelákov
Termín: 2012
Stupeň: Studie proveditelnosti, komplexní dotační zajištění
Referenční osoba: Monika Vacková, starosta městyse

Předmětem díla je vyhotovení analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území městyse Včelákov. Hodnocené území spadá do povodí významného toku Ležák (v říčních km 26,750 – 27,800) a jeho levostranných přítoků Bystřičky a Babákovského potoka a jejich přítoků na katastrálních územích Včelákov, Příkrakov a Babákov. Malá jižní část území spadá do povodí významného toku Chrudimky.

Dokumentace obsahuje část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh komplexu protipovodňových a revitalizačních zásahů a část návrhovou, ve kterém je předložen rámec vodohospodářského řešení, společně se základními parametry a hydrotechnickými výpočty.

V území je navrženo celkem 31 biologických, biotechnických a technických opatření (některá ve variantách). Situována jsou jak v intravilánech obcí, tak i v extravilánu.

Koncepce zohledňuje následující níže uvedené principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivé zásahy fungovaly v komplexu. Opatření v intravilánu jsou řešena zkapacitněním a dílčí zpřírodněním koryta, popřípadě lokální ochranou nemovitostí či rekonstrukcí nevyhovujících objektů na toku. V intravilánu i extravilánu jsou dále navrhována opatření k celkovému zlepšení stavu životního prostředí bez přímé návaznosti na protipovodňovou ochranu, tj. tvorba hodnotných vodních ploch, ochrana či obnova cenných biotopů.

Na půdních blocích, kde se vyskytují podmínky k rozvoji vodní eroze v nepřípustném rozsahu, je zpracována koncepce protierozní ochrany.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými subjekty a orgány státní správy i s dotčenými vlastníky pozemků. Realizovatelnost zásahů pak vyhodnocuje závěrečná kapitola územních limitů.

Aktuálně

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

3. 2. 2020

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021. Nejen v rámci této výzvy jsme připraveni nabídnout Vám naše služby. Více informací o výzvě zde.

17. 1. 2020

Úspěšně pokračuje realizace jedné z největších a nejkomplexnějších revitalizačních staveb v Praze "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" a navazující rozsáhlá obnova Lítožnických rybníků. Podívejte se na fotky ze stavby zde.

6. 1. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020. Ke stažení zde.

19. 12. 2019

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

1. 10. 2019

V příštím roce bude vyhlášeno 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro zájemce je v nich připraveno více než 4,8 miliardy korun. Výzvy budou kromě jiného zaměřeny na protipovodňovou ochranu a také na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Harmonogram výzev ke stažení zde.

Všechny aktuality