Název: Obec Jenišovice, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Obec Jenišovice
Termín: 2012
Stupeň: studie proveditelnosti
Referenční osoba: Lubomír Svatoš, starosta obce

Předmětem dokumentace je zpracování analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Jenišovice. Studie je členěna na část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh parametrů komplexu zásahů a část návrhovou, která řeší základní parametry protipovodňových a revitalizačních opatření.

V povodích Řepnického a Mentourského potoka a v dílčím povodí Novohradky je po podrobném posouzení stávajícího stavu navrženo celkem 25 opatření, přičemž některá jsou uvažována ve variantách. Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivá opatření fungovala v komplexu, nicméně některá opatření mohou být navrhována a fungovat samostatně. Návrhy zohledňují následující principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Stěžejním úkolem je řešení protipovodňové ochrany zastavěných území. Navržena byla soustava biologických, biotechnických a technických opatření a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Opatření v intravilánu jsou vzhledem k charakteru stávajících úprav toků pojata jako usměrnění případného povrchového odtoku mimo cennou zástavbu, případně jsou pomocí terénních úprav lokálně chráněny nemovitosti. V extravilánu jsou navrhovány drobné, středně velké a velké retenční prostory, převod průtoku do více ramen, převod průtoků mezi povodími, zlepšení celkového ekologického stavu vodního toku, usměrnění fluviálních procesů a obnova rozlivů do nivy a úpravy na stávající technické infrastruktuře. Předložena je rovněž koncepce protierozní ochrany zemědělských pozemků.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými vlastníky pozemků, dotčenými subjekty a orgány státní správy. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny v kapitole územních limitů.

Studie je zpracována v souladu s platnou metodikou odboru ochrany vod MŽP.

Aktuálně

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

3. 2. 2020

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021. Nejen v rámci této výzvy jsme připraveni nabídnout Vám naše služby. Více informací o výzvě zde.

17. 1. 2020

Úspěšně pokračuje realizace jedné z největších a nejkomplexnějších revitalizačních staveb v Praze "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" a navazující rozsáhlá obnova Lítožnických rybníků. Podívejte se na fotky ze stavby zde.

6. 1. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020. Ke stažení zde.

19. 12. 2019

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

1. 10. 2019

V příštím roce bude vyhlášeno 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro zájemce je v nich připraveno více než 4,8 miliardy korun. Výzvy budou kromě jiného zaměřeny na protipovodňovou ochranu a také na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Harmonogram výzev ke stažení zde.

Všechny aktuality