Název: Obec Jenišovice, protipovodňová opatření - studie
Objednatel: Obec Jenišovice
Termín: 2012
Stupeň: studie proveditelnosti
Referenční osoba: Lubomír Svatoš, starosta obce

Předmětem dokumentace je zpracování analytického podkladu pro přípravu realizace protipovodňové ochrany prováděné systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Jenišovice. Studie je členěna na část analytickou, ve které jsou zpracovávány podklady pro návrh parametrů komplexu zásahů a část návrhovou, která řeší základní parametry protipovodňových a revitalizačních opatření.

V povodích Řepnického a Mentourského potoka a v dílčím povodí Novohradky je po podrobném posouzení stávajícího stavu navrženo celkem 25 opatření, přičemž některá jsou uvažována ve variantách. Řešení je koncipováno tak, aby jednotlivá opatření fungovala v komplexu, nicméně některá opatření mohou být navrhována a fungovat samostatně. Návrhy zohledňují následující principy:

- maximální protipovodňová ochrana osob a majetku v intravilánu

- zvýšení provozní bezpečnosti objektů na toku

- zlepšení celkového ekologického (hydromorfologického) stavu toku a nivy

- usměrnění fluviálních procesů a splaveninového režimu

- zlepšení vodního režimu krajiny a kvality životního prostředí

Stěžejním úkolem je řešení protipovodňové ochrany zastavěných území. Navržena byla soustava biologických, biotechnických a technických opatření a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Opatření v intravilánu jsou vzhledem k charakteru stávajících úprav toků pojata jako usměrnění případného povrchového odtoku mimo cennou zástavbu, případně jsou pomocí terénních úprav lokálně chráněny nemovitosti. V extravilánu jsou navrhovány drobné, středně velké a velké retenční prostory, převod průtoku do více ramen, převod průtoků mezi povodími, zlepšení celkového ekologického stavu vodního toku, usměrnění fluviálních procesů a obnova rozlivů do nivy a úpravy na stávající technické infrastruktuře. Předložena je rovněž koncepce protierozní ochrany zemědělských pozemků.

Jednotlivá opatření jsou projednána se všemi dotčenými vlastníky pozemků, dotčenými subjekty a orgány státní správy. V závěru jsou výsledky vyhodnoceny v kapitole územních limitů.

Studie je zpracována v souladu s platnou metodikou odboru ochrany vod MŽP.

Aktuálně

8. 4. 2022

Tak konečně! Podívejte se na harmonogram zbrusu nových výzev v OPŽP na rok 2022. Zde.

22. 3. 2022

22. března si každoročně připomínáme Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1992. Letošním tématem je „GROUNDWATER" s doprovodným tématem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude".

12. 1. 2022

Národní plán obnovy myslí také na vodu a krajinu. Je otevřena velice štědře alokovaná výzva (1,75 mld Kč) na podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022. Více info zde.

22. 12. 2021

Vánoce plné pohody, lásky, radosti a do nového roku 2022 pevné zdraví se spoustou štěstí přeje celý tým společnosti ENVICONS.

26. 11. 2021

Náš velký projekt Implementace regionální strategie adpaptačních opatření, jehož součástí je také revitalizace Banínského potoka zaujal redakci iDnes. Na článek se můžete podívat zde.

23. 11. 2021

MŽP posílá na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další téměř 2 miliardy korun. Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace bude možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Podrobné informace zde.

19. 10. 2021

Je zveřejněna první verze Pravidel pro žadatele a příjemce nového OPŽP. Na základě těchto nových Pravidel již je možné připravovat projekty. Dobrou zprávou je, že pro tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků a niv je míra podpory 100 % z celkových způsobilých výdajů. Pravidla ke stažení zde.

4. 10. 2021

61 miliard Kč pro Operační program životní prostředí bylo schváleno. Žadatelé a příjemci se v mnoha oblastech mohou těšit na průběžné kontinuální výzvy, kdy budou nastaveny vstupní parametry a dotace tak bude de facto nároková. V nově nastaveném OPŽP tak bude možné v maximální míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené metody vykazování, které proces vyřízení žádosti výrazně urychlí.

3. 8. 2021

 

Jsme ve finále! Všechny 3 naše přihlášené projekty postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards. Z více než stovky přihlášených projektů máme 3 v závěrečné fázi, kde se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořte hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech. Na všechny projekty se můžete podívat zde.

14. 6. 2021

Právě začíná týden pro klima. Akce probíhají online i naživo v řadě měst a obcí po celé České republice. Co nás čeká se můžete podívat zde.

Všechny aktuality