Název: Rybí přechod Mladkov, ř. km 89,064
Objednatel: Martin Bříza
Termín: 2012 - 2014
Stupeň: DUR, DSP, DPS, komplexní dotační zajištění, autorský a technický dozor
Referenční osoba: Martin Bříza

Návrhu rybího přechodu předcházely velmi podrobné analýzy, které umožnily nastavení cílených 
projekčních  paramerů respektující  dané  podmínky  a  nároky  všech  druhů ryb  (včetně kriticky 
ohrožených),  které  se  v  tomto  úseku  Tiché  Orlice  vysktytují. 
Návrh  přírodě blízkého  rybího  přechodu  zcela  respektuje  migrační  (plavecké)  schopnosti 
konkrétních  zjištěných  druhů ryb. Lokalizace vstupu do rybího přechodu umožňuje vzhledem k hydraulickým podmínkám podjezí snadné nalezení této migrační trasy rybami. Výstup z rybího přechodu umožňuje parciální migraci do pravostranného přítoku, což je jedním z doporučení závěrečné zprávy „KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ TOKU TICHÉ ORLICE  (EVL)  SE  ZAMĚŘENÍM  NA  VÝSKYT  MIHULE  POTOČNÍ“,  kterou  vypracoval  RNDr. Josef  Křížek  –  L.I.F.E.,  Laboratoř ichtyologie  a  ekologie  ryb.  Tento  průzkum  byl  proveden na základě zadání Krajského úřadu Pardubického kraje.

Vybudování rybího přechodu spočívalo v následujících činnostech: 
1.  vybudování dočasného sjezdu z lomového kamene s obtokem 2 x DN 600, zajímkování a 
ohrázkování stavební jámy, pokácení 9 ks stromů
2.  zaberanění štětové stěny na hloubku 4 m od dna koryta v nadjezí, vyrovnání a stabilizace 
„koruny jezu“ betonovým stabilizačním prahem s rozměrem 0,6 x 1,2 m, 
3.  odbourání pravobřežní části jezové konstrukce, zemní práce 
4.  betonová konstrukce žlabu rybího přechodu C30/37, XF3 
5.  doplnění stávající jezové konstrukce a navázání na stávající terén, opevnění dna 
a břehů
6.  jednotlivé příčné řady kamenů včetněštětování dna rybího přechodu 
7.  zrušení zajímkování a vytvoření těsnícího koberce na výstupu z rybího přechodu 

Parametry rybího přechodu 
• celková plocha rybího přechodu 68 m2
• celková délka rybího přechodu 35,0 m 
• světlost koryta rybího přechodu š.1,05 x hl.0,75 m 
• světlost vstupu do R.P. š.0,5 x hl.0,75 m
• světlost výstupu do R.P. š.1,57 x hl.0,75 m 
• rozdíl hladin 2,2 m 
• návrhový průtok korytem R.P.   QN= 0,3 m3/s 
• úroveň hladiny na vstupu do R.P.   HN= 495,65 m n. m. 
• úroveň hladiny na výstupu z R.P.   HN= 497,87 m n. m. 
• rozdíl hladin jezu     ∆H= 2,22 m 
• rozdíl hladin mezi tůněmi    ∆h= 0,123 m 
• světlá šířka koryta R.P.    b= 1,05 m 
• celková šířka mezer mezi přehrážkami  bm= 0,3 m 
• počet mezer mezi přehrážkami   2 ks 
• počet přehrážek (řad kamenů)   17 ks   
• délka tůně(bazénu)     1,8 m 
• rychlost na vstupu do R.P.    vvs= 1,0 m/s 
• rychlost na výstupu z R.P.    vvy= 0,36m/s 
• střední rychlost v tůních    vs= 0,57 m/s 
• maximální rychlost v mezerách   vmax= 1,5 m/s   
• podélný sklon koryta R.P.    i= 6,6 % 
 

img_8161w.jpgimg_7239w.jpgimg_7248w.jpgimg_7249w.jpg

Aktuálně

3. 12. 2020

Plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Požádejte o dotaci na projektovou přípravu. Více informací zde.

2. 11. 2020

Připojte se k inspirativní konferenci Zdravá a odolná krajina 4. listopadu 2020 online. Na programu bude vyhlášení vítězů Adapterra awards. Na závěr proběhne panelová debata "Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině" za účasti Bohumíra Janského, Petra Kubaly, Ladislava Mika, Zdeňka Vermouzka a Lukáše Řádka. Podrobný program a registrace zde.

17. 9. 2020

Náš projekt je ve finále Adapterra awards. Budeme rádi za váš hlas. Hlasovat můžete zde.

17. 8. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020 byl aktualizován. Ke stažení zde.

12. 8. 2020

V rámci projektu "Regionální strategie adaptačních opatření" (ReSAO) probíhá 2. etapa. Září bude ve znamení informačních setkání. Pozvánka na setkání zde. Informační leták zde.

28. 5. 2020

Náš projekt na titulní straně Aktuálně.cz. V současné době se jedná o realizaci nejkomplexnějšího projektu zaměřeného na přírodě blízké zadržení vody v krajině. Důležitým aspektem je zde také podpora biodiverziy. 

18. 2. 2020

Není vám lhostejný stav naší krajiny, chcete se podílet na jejím zelpšování? Napiště nám, nabízíme 2 volné pracovní pozice: projektant, vodní hospodářství a krajinné inženýrstvíodborný referent do oddělení studií, odborných analýz a koncepcí

3. 2. 2020

Byla vyhlášena nová výzva OPŽP zaměřená na ochranu před povodněni. Jde o specifický cíl 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. Celková finanční alokace je 1 mld Kč. Termín podání žádostí o dotaci od 3. 2. 2020 do 11. 1. 2021. Nejen v rámci této výzvy jsme připraveni nabídnout Vám naše služby. Více informací o výzvě zde.

17. 1. 2020

Úspěšně pokračuje realizace jedné z největších a nejkomplexnějších revitalizačních staveb v Praze "Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka" a navazující rozsáhlá obnova Lítožnických rybníků. Podívejte se na fotky ze stavby zde.

6. 1. 2020

Harmonogram dotačních výzev z OPŽP pro rok 2020. Ke stažení zde.

Všechny aktuality